OBEC HODONÍN

 

Zastupitelstvo obce Hodonín

 

 


Obecně závazná vyhláška

č. 2/2016,

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2007

 

Zastupitelstvo obce Hodonín se na svém zasedání dne 14. března 2016 usnesením č. 2… usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Zrušení obecně závazné vyhlášky

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 10/2007, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 6. srpna 2007.

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

                                                                                                                    

            ...................................            ..........................................

                  Mgr. Jan Blažek                                                                  Miroslav Blažek

                   místostarosta                                                                            starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.