Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne  25. 1. 2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přílohou je i zápis z provedené inventarizace  ze stejného dne 25.1. 2016.

 

Přítomni : Všichni členové zastupitelstva, kontrolní a finanční výbor  dle podepsané pr.listiny.

 

Přizvána k inventarizaci a na zasedání zastupitelstva byla pani účetní -  Helena Pokorná.

 

Jednání : Hlavním bodem bylo projednání a poté schválení inventarizace. Invent. komise zodpovědně přistoupila k plnění své povinnosti a pečlivě prověřila majetek ve správě obce.

Členové finančního a kontrolního výboru byli přítomni kontrole a tak bylo také nahlédnuto a zkontrolováno plnění usnesení a také stav finančních prostředků na dvou účtech, ČS a  ČNB.

Vše je pořádku a komise ani výbory neshledali žádných závad. Z výsledku hospodaření vyplývá  že obec dobře hospodaří se svěřenými prostředky a je zajištěn další postup plánova-

ných  akcí na rok 2016.

 

- Byla projednána příprava výroční schůze. Zajištění programu, včetně podrobné

  zprávy o celkovém hospodaření obce za rok 2015- pověřen byl starosta obce Miroslav Blažek.  Zprávou o komisi a výborech byl pověřen místostarosta  Mgr. Jan Blažek a zprávou o finančním hospodaření obce byla pověřena pani účetní Helena Pokorná.

 

- Dále bylo projednáno zajištění občerstvení v hodnotě  95Kč,- na osobu a pro kulturní posezení. Zastupitelstvo souhlasí s programem a spolu se sociální komisí zajistí obsluhu.

 

V různém bylo kladně hodnoceno  plnění  plánovaných akcí, dle návaznosti dotací. Vrt byl

proveden již v březen 2015. Skládka dokončena v . r 2015. a  vodovod  srpen, říjen 2015.

 

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce zajištěním výroční schůze.

 

 

 

V Hodoníně dne 25.1.2016.

 

Zapsal : Miroslav Blažek                                              Ověřil:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne  25. 1. 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                  us. 1/ 1/ 2016

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

     Bere na vědomí : Projednání výsledku provedené inventury za rok 2015

 

                               - Zprávu o stavu prověřovaného majetku obce Hodonín

 

                               - Zprávu o stavu finančních prostředků na účtech obce

 

                               - Zprávu o přípravě a vlastním zajištění výroční schůze.

 

 

               Schvaluje : Výsledky provedené inventury .( bez závad)

                               

                                -  Zprávu o prověřeném majetku  a finančním hospodaření obce za r. 2015

 

-        Zprávu o přípravě a zajištění výroční schůze včetně podání občerstvení v hodnotě 95,-Kč na jednu osobu.    

 

 

               Pověřuje  : Starostu Miroslava Blažka zajištěním výroční schůze.

 

 

 

 

  V Hodoníně dne 25.1.2016                

 

   Miroslav Blažek                                                       Mgr. Jan Blažek

        starosta                                                                   místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 14. 3. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                   us/ 2 / 3/ 2016

 

Zastupitelstvo obce:

 

         Bere na vědomí: určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                                 - projednání žádosti p. Pilaře k uložení břemene pod obecní cestu

                                   za účelem přípojky na plyn, elektropřípojky, a vodovod, který je

                                   zde dlouhodobě  zaveden z minulosti

                                 - projednání vydání peněz ze sbírky na zakoupení rodinného domu

                                   pro manželé Binkovi  na základě jejich žádosti   

                                 - projednání uspořádání kulturní akce pro děti, mládež a veřejnost

                                 - projednání zajištění plánovaných prací na rok 2016

                                 - projednání žádosti p. Štěpána na přípojku internetu přes cestu obce

                                 - projednání návrhu na usnesení

                                 

                Schvaluje : Určení zapisovatele M. Blažka a ověřovatele zápisu Mgr. Jana Blažka

                                  pana Milana Trpkoše a paní Marii Šimonovou

                                - Uložení břemene elektropřípojky , plynu a vodovodní přípojky pro p.

                                   Pavla Pilaře a dotčené veřejné orgány,  na obecní pozemek č.575/2.

                                - Vydání peněz pro manželé Binkovi na zakoupení rodinného domku

                                   v obci Skála u Chrasti. Peníze budou převedeny z účtu ze sbírky, kterou

                                   zřídila obec na pomoc postižené rodině požárem od blesku. Převod se

                                   uskuteční z účtu na účet po podepsání a ověření kupní smlouvy 

                                - odložení kulturní akce pro děti a mládež na neurčito

                                - projednání a upřesnění plánovaných prací na rok 2016

                                - přípojku výškového kabelu na internet přes obecní pozemek 581 pro p.

                                  Michala Štěpána. Podmínkou je dodržení výšky 4,5m na průjezdnost

                                - usnesení obce Hodonín všemi šesti přítomnými hlasy zastupitelů

 

               Pověřuje : Starostu obce Miroslava Blažka zajištěním  všech plánovaných úkolů

                                a podepsáním patřičné smlouvy. Dále  vydání peněz na zakoupení

                                domku pro Binkovi, za přítomnosti pani účetní Heleny Pokorné

               

 

 

          V Hodoníně dne 14. 3. 2016

 

          Miroslav Blažek                                                      Mgr. Jan Blažek     

              starosta                                                                  místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 30.5.2016

-------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                              us/3 /5 / 2016

 

Zastupitelstvo obce

 

    Bere na vědomí: Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                              -  Projednání výsledku hospodaření za rok 2015 – Audit obce

                              -  Projednání závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2015

                              -  Projednání a schválení dotace z POV Pkú Pc na úpravu místních ploch

                                  okolo vodního zdroje.

                              -  Projednání a schválení územního plánu obce Hodonín

                              -  Projednání změny usnesení o prodeji obecních pozemků

                                  (revokace usnesení z roku 2002, tenkrát bylo schváleno ohledně přístupu 

                                   k sousedním nemovitostem)

                               - Projednání nákupu a darování kalendářů občanům obce na rok 2017

                               - Projednání nákupu cedule obce a radarů na měření rychlosti

                               - návrh na pořádání kulturní akce k 25 výročí osamostatnění obce

 

 

 

                               - Projednání návrhu usnesení

 

             Schvaluje: Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z dnešního zasedání

                             - Kontrolní výsledek hospodaření obce Hodonín za rok 2015 – Audit s

                                výhradami, které však nemají vliv na vlastní hospodaření obce.

                                Dále schvaluje navržená opatření k vlastním výhradám, dle přílohy.

                             - Závěrečný účet hospodaření obce Hodonín za rok 2015    

                             - Obdržení dotace na úpravu místních plch okolo vodního zdroje z POV

                                Pardubického kraje v hodnotě 250 000,-Kč. Obec doplatí cca.. 200 tis.

                             - Územní plán obce Hodonín

                             - Změnu usnesení o prodeji obecních pozemků (revokace usnesení z roku

                                2002 o neprodávání  pozemků obce)

                              - Důvod narovnání obecních a soukromích hranic po novém zaměření.

                              - Nákup a darování kalendářů na rok 2017 našim občanům zdarma

                              - Schvaluje nákup cedule obce Hodonín a radarů na měření rychlosti v

                                  rámci bezpečnosti  provozu v obci.

                              - návrh na pořádání malé kulturní akce k 25.výročí osamostatnění obce

                              - Usnesení všemi  sedmi hlasy přítomných zastupitelů

 

 

               Pověřuje : Starostu obce Miroslava Blažka podepsáním smlouvy o přijetí dotace

                                z POV Pardubického kraje a dalším jednáním v zajištění schváleného

                                usnesení, dle plánovaných akcí.

 

 

 V Hodoníně dne  30. 5. 2016

 

 Blažek Miroslav                                                           Mgr.Jan Blažek

      starosta                                                                      místostarosta

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 22. 8. 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    us  4/ 8/ 2016

Zastupitelstvo obce:

   

     bere na vědomí: návrh a schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                             - přečtení zápisu a usnesení z minulého zasedání,

                               včetně potvrzení jeho správnosti ověřovateli.

                             - projednání, vyhodnocení a schválení závěrečné zprávy

                               vrtu H III., který byl dotován ze SFŽP Praha.

  - projednání změny roz. navýšení prostředků o 150 000-,

    Kč na čističku pro zajištění pitné vody z vrtu H III.

    Celková cena bude na čističku 250 000,- Kč   

  - projednání prodeje obecních pozemků, které jsou po   

    digitalizaci v rozporu se  skutečností.

 -  projednání žádosti manželů Hajšinkových o odkoupení

    obecního pozemku 341/ 2 a 337/6.

 -  kladné hodnocení přijetí dotace z POV Par.kraje na úpravu

    obecních prostor u vodního zdroje v hodnotě 250 000,- Kč.

    Obec doplatí 100 000 ,- Kč

  - projednání a schválení změny rozpočtu na opravu lesních

    cest o 50 000,-Kč. Bylo původně 17 + 50 tedy celkem 67. tis

  - projednání a  schválení ukončení sbírky  pro rod. Binkovu.

  - projednání zajištění voleb do Senátu a krajů, dle  hormon.

  - negativní hodnocení Auto - Rallye Železné hory

  - přesunutí kulturní akce na rok 2017

  - oznámení o ukončení pobočky ČS v Nasavrkách

  - projednání návrhu na usnesení

 

             schvaluje: zapisovatele zápisu M. Blažka a ověřovatele zápisu, Milana

                              Trpkoše, Josefa Starého a Mgr. Jana Blažeka.

                            - přijetí dotace na úpravu obecních ploch u vodního zdroje z

                              POV kraje 250 000,-Kč a doplacení 100 tisíc z roz. obce.

                            - vyhodnocení a závěrečnou zprávu na vrt H III. Bez závad.

                            - navýšení rozpočtu na čističku vody z vrtu H III o 150 tisíc.  

   Celkem tedy čistička 250 000,- Kč.

 - navýšení rozpočtu na opravu lesních cest o 50 000,- Kč.

   Bylo 17 + 50 celkem 67 000,-Kč.

 - prodej částí obecních pozemků, dotčených  digitalizací, dle

   předem vyvěšeného záměru obce. Koupě, nebo pronájem 

   těchto pozemků bude určen  po zaměření, včetně ceny.

 - prodej obecního  pozemku 341/2 a 337/6 přibližně 450 metrů 

   manželům  Hajšínkovým za 100 ,- Kč/1m2. Bude upřesněno

   po zaměření.

 - žádost na Pkú Pc o ukončení sbírky, pro rodinu Binkovu  

 - Aktualizaci Místního územního plánu a zásobník projektů

 -  přijetí dotace na volby do zastup. krajů 19 900,- Kč.

                             - zákaz pořádání Auto Rally- Železné hory přes Hodonín

 - usnesení ze zasedání všemi 6. ti přítomnými hlasy zastup.

 

 

 

       Pověřuje:  starostu obce Miroslava Blažka zajištěním plánovaných akcí

                      - na úpravě obecních ploch okolo vodního zdroje

                      - zajištěním čističky vod pro vodovod Hodonín z vrtu H III.

                      - podepsáním potřebné smlouvy na prodej obecního  pozemku

                        pro Hajšinkovi, včetně upřesnění hranic na místě samém.

                      - projednáním prodeje, nebo nájmu obecních pozemků, které

                        jsou v rozporu s digitalizaci a skutečným zaměřením. 

   

 

 

 

V Hodoníně dne 22. 8. 2016

 

    Miroslav Blažek                                            Mgr. Jan Blažek

          starosta                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 12.12.2016

---------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

                                                                                   us. / 5 / 12 / 2016

 

Zastupitelstvo obce :

 

      Bere na vědomí : zprávu starosty obce o ověření zápisu a navržení

                                    zapisovatele a ověřovatele zápisu pro dnešní jednání

                            - zprávu o úspěšném dokončení úprav obecních prostor

                                 -  u vodního zdroje a příjezdové cesty

                                 - zprávo o opravě lesních cest a vlastní hospodářské činnosti

                                 - zprávu o změně rozpočtu a převedení finančních prostředků

                                    z roku 2016 na rok 2017

                                  - návrh rozpočtu na r.2017 obce Hodonín, mikroregionu CŽH a

                                    mikroregionu Hlinecko

                                  - projednání závěrečného znění kupní smlouvy pro m. Hajšínkovi

                                  - projednání odkoupení části pozemku od pana Jůna, č.p.284/4

                                  - zprávu starosty o ukončení sbírky pro odstěhovanou rod. Binkovu 

                                  - projednání plánu obce Hodonín na rok 2017-2018

                                  - zprávu k možné dotaci na ČOV

                                  - jmenování inventární komise a provedení inventarizace v lednu 2017

                                  - zprávu o kácení stromů mimo les

                                  - návrh na usnesení z dnešního jednání

                                  - poděkování členům zastupitelstva za jejich přínosnou práci pro obec

                            

                Schvaluje:  Úspěšné provedení prácí na úpravě obecních ploch okolo vodárny

                                    a příjezdové cesty, včetně oplocení celého areálu

                                  - opravu lesní cesty směrem Javorné a na svážnici

                                  - hospodářskou činnost v lese a úspornou těžbu, včetně pěstební činnosti

                                  - změnu rozpočtu v prosinci  2016 a převedení finančních prostředků na

                                    čističku v roce 2017

                                  - rozpočet obce Hodonín na rok 2017

                                  - rozpočet mikroregionu CŽH a mikroregionu Hlinecko na rok 2017

                                  - zamítnutí obce o čerpání možné dotace pro občany na ČOV z důvodu

                                     nemožné realizaci projektu ( v našich podmínkách neuskutečnitelné)

                                  - zakoupení části pozemku od pana Jůna, podél cesty 284/4

                                  - jmenování inventární komise a provedení inventarizace na leden 2017

                                  - kácení shnilých stromu mimo les, které ohrožují zdraví a majetek lidí

                                  - usnesení z dnešního jednání všemi 7. hlasy. 

 

 

             Pověřuje : starostu obce Miroslava Blažka projednáním kupní smlouvy na odkoupení

                                pozemku od pana Jůna a upřesnění vlastní hranice, kde má obec vodovod

 

 

 V Hodoníně dne: 12. 12. 2016 

 

                       Miroslav Blažek                                                Mgr.Jan Blažek

                            starosta                                                          místostarosta