Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne  31.12. 2014.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Složení výboru:  Miroslav Blažek ml. – předseda

                           Mojžiš Michal  

                           Marie Šimonová

 

Kontrolní výbor kontroloval během roku plnění usnesení zastupitelstva, ve kterém jsou

zaznamenány potřebné údaje ke schvalujícím řízení a další činnosti obce.

 

Výbor, dále kontroloval během roku hospodářskou činnost obce a konstatoval , že jsou

dodržována všechna zásadní úsporná  pravidla, pro její dobrý  finanční  vzestup.

Změny rozpočtů jsou vždy projednány zastupitelstvem v souladu na dotací Pkú.

Ke dni 30.9.2014. má obec na účtě 1 199 626,84,- Kč. U ČNB máme 21 081,59,-Kč.

a v pokladně je 19 695,-Kč. 

Ke změnám v rozpočtu došlo z důvodu žádosti obce o dotaci  z POV v hodnotě 100 000,- Kč.

od Pardubického kraje  na úpravu veřejné plochy v obci a dotace  Mikroregionu  CŽH v hodnotě 12 600,- Kč. na vybavenost obce.

 

K dobrému hospodaření obce je vidět i to, že si  mohla dovolit přikoupit 1 68 ha lesa

v hodnotě 250 000,-Kč, (od sourozenců Homolkových), který sousedí s obecním lesem.

Odborný znalecký posudek byl vyhotoven Ing, Vlasákem , Lesy ČR Nasavrky.

 

  Při kontrole finančních prostředků ke dni 31.12.2014.,má obec 1 129 03,-Kč, u ČS.

K navýšení finančních prostředků došlo zejména tím, že bylo přesunuto financování a veškeré práce na opravě a přístavbě vodovodních přípojek na rok 2015. (Plánovaných 350 000,-Kč.)

U ČNB má obec na účtu ke dni 31.12.2014 -  116 744 97,-Kč.,  v pokladně je 0 ,- Kč.

Výbor kladně hodnotil zadání výběrového řízení odborné právnické kanceláři.

Na zřízení vrtu pro zajištění náhradního zdroje na pitnou vodu a opravu vodovodních přípojek advokátní kanceláři JUDr. Togla v Praze. Dále zadání výběrového řízení na dokončení úprav

pozemku po bývalé skládce chemického odpadu v lese 413/ 1 a 412 Ing.Široký Praha.

 

Kontrolní výbor připomněl,že opět nesvítí veřejné osvětlení a doporučil zadat opravu  jinému

elektrikáři. Neustále vypadává jistič. Patrně dochází někde ke zkratu.

Výbor kladně hodnotil údržbu obecních prostor a celkovou činnost zastupitelstva.

 

Obec má ke konci roku všechny faktury včas uhrazeny a nemá žádné dluhy.

 

Kontrolní výbor neshledal žádných závad z hlediska zastupitelstva.

 

Hodnocení: Kontrolní výbor kladně hodnotil činnost zastupitelstva a postupné

                   zajišťování plánovaných úkolů.

 

V Hodoníně dne 31.12. 2014.

                                                       Předseda:   Miroslav Blažek ml.          --------------------

 

                                                                          Mojžiš Michal                   ---------------------

                                         

                                                                          Marie Šimonová                ---------------------

 

Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 31.12.2014.

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Složení výboru: Josef Starý

                           Mgr.Jan Blažek

                           Milan Trpkoš

 

Přizváni ke kontrole : Miroslav Blažek  –  starosta, Helena Pokorná – účetní,

 

Jednání: Kontrola vedení účetnictví v průběhu roku a konečný stav financí v r. 2014.

 

Finanční výbor byl průběžně informován o změnách v rozpočtu obce, které schválilo zastupitelstvo, dle podkladů účetní a skutečnosti.

 

Starosta obce vysvětlil proč je zůstatek větší, než se původně plánovalo. Obec dostala dotaci

100 000,- Kč na úpravu veřejné plochy z POV  Pkú   a  12 600,- z Mikroregionu CŽH . 

Z plánované finanční částky obce na opravu a přístavbu vodních přípojek  350 000,-Kč. 

se z důvodu protahování povolení a následného výběrového řízení muselo ustoupit.

Ušetřené finanční prostředky budou proto přesunou na rok 2015 za stejným účelem.

Dále bylo požádáno o dotaci na výběrové řízení, které prováděla odborná advokátní kancel.

Ing. Široký Praha v hodnotě 58 000,- Kč. 10% hradila obec.

 

Finanční výbor kladně hodnotil práci zastupitelstva a jeho rozvážné financování daných

úkolů. V průběžné kontrole ke dni 30.9.2014 bylo na účtu 1 199 626 92,- Kč. a u ČNB je

na účtu  21 081,59 ,- Kč a v pokladně 19 695,-Kč.

 

 V obci je zajištěna finanční krytí všech plánovaných akcí . + dotace Pardubického kraje (POV) a dotace Mikroregionu CŽH.

 O dobrém plánování svědčí i to, že si obec přikoupila  1 68 ha lese za  250 000,- Kč  od  Homolkových, který sousedí s obecními lesy a to přispěje k dalšímu ekonom. růstu obce.

 

Ke dni – 31.12.2014. je celkem  na účtu  obce 1 129 844 03 ,- Kč. u ČS. a u  ČNB máma 

116 744 92 ,- Kč. , v pokladně je 0 ,-Kč

 

Výsledek kontroly: nebylo shledáno žádných závad.

 

Hodnocení: Finanční výbor hodnotil rozvahu a vedení účetnictví za velmi dobré a

                    přínosné pro další dobrý rozvoj obce.

 

  V Hodoníně dne 31.12.2014.

 

                                                             Předseda :  Josef Starý           ----------------------

                                                             

                                                                                Mgr.Jan Blažek   ----------------------

                                                        

                                                                                Trpkoš Milan      -----------------------