Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 12.12. 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program: Dle předem rozeslané pozvánky, je přílohou tohoto zápisu.

 

1/ Starosta obce zahájil zasedán v 18oo hod a přivítal všechny přítomné zastupitelé. Přečetl zápis a usnesení, které bylo ověřovateli potvrzeno.

 

2/ Byla projednána změna rozpočtu, dle přílohy pani účetní, která je součástí tohoto zápisu.

Jedná se hlavně o změny v rozpočtu u dotací, které obec nemohla ovlivnit. Byly nám schváleny SFŽP v Praze  až během druhého pololetí. Jde o dokončení úprav lesního pozemku  po skládce , včetně cest a parkoviště. Následně bude prostor zasázen novým porostem. Dotace

získané od Regionálního rozvoje EU bude v hodnotě 1 630 985,-Kč., včetně dotace na výběrové řízení v hodnot  58 624,-Kč.

 

- Druhá dotace je na posílení vodních zdrojů obce. Jde o rezervní vrt pro větší zásobu vody.

Tato částka bude v hodnotě 234 600,-Kč, včetně výběrového řízení v hodnotě 24 000,-Kč.

 

- Ostatní změny jsou v převedení peněz z rozšíření vodního řádu, který se přesouvá na rok 2015. Ušetřená rezerva v r. 2014 je v hodnotě  350 000,- Kč. a tu  použijeme příští rok.

Prodlení bylo zaviněno dlouho trvajícím úkonem pro zajištění všech povolením a poté výběrovým řízením, které stálo 14 000,-Kč. Další drobné změny jsou za menší  náklady na  zajištění komunálních voleb, vše projednáno zastupitelstvem, dle přílohy.

 

- Na základě těchto změn a dalšího vedení zajištění provozních nákladů, starosta seznámil zastupitelé s přípravou rozpočtového provizoria na rok 2015, které bylo schváleno. Vlastní rozpočet bude schválen v roce 2015.

 

V bodě 3 / Byla  projednána příprava plánu na rok 2015. Jsou do něho zahrnuty akce, které jsou rozpracovány z letošního roku, abychom nepřišli o dotace.

 

- V bodě 4/ Byla projednána problematika mikroregionu CŽH. Nová volba předsedy a vůbec 

celková činnost svazku pro výhody obcí v čerpání dotací. Starosta objasnil součinnost obce v

obou mikroregionech a jeho důležitost. Hlinecký mik. nám zase zajišťuje odvoz plastů a skla,

včetně nového projektu se postará i odvoz travní hmoty na kompostárnu v Hlinsku.

 

V bodu 5/ Starosta dal příkaz k provedení inventury k 31.12. 2014, která bude 26.1. 2015.

               Složení komise: Mgr. Jan Blažek – předseda, členové- Šimonová Marie, Trpkoš Milan, Přizvání k inventuře budou pani Helena Pokorná, Miroslav Blažek starosta.

 

V bodě 6/ Byla projednána problematika ohledně veřejného osvětlení v obci, které stále vypadává. Místní údržbě se nepodařilo tuto závadu odstranit a proto zastupitelstvo rozhodlo

zadat tuto práci panu Čapkovi, který by měl najít závadu a osvětlení zprovoznit.

 

V bodě 7/ Zastupitelstvo opětovně projednalo a poté schválilo smlouvu mezi obcí a SFŽP Praha o přijetí dotace na výběrové řízení pro skládku a rezervní vrt.

 

 

V bodě 8/  Byla projednáno volba nové sociální komise, která bude pracovat v tomto složení.

Marie  Šimonová, která  byla zvolena předsedou a další členové Marcela Blažková, Radka Mojžíšová a Simona Stará.

 

- Dále bylo schváleno pořádání výroční schůze na 13.2. 2015 a podání občerstvení  v hodnotě

  95,-Kč na 1 osobu.

 

- V různém bylo odsouhlaseno případné prohrnování sněhu zadat panu Františku Pilařovi.

 

- Poté  byl přečten návrh na usnesení, které bylo po přečtení všemi 7. hlasy přijato.

 

Na závěr starosta poděkoval všem za účast popřál mnoho zdraví , štěstí a pracovních úspěchů v novém roce a jednání ukončil .

 

 

 

V Hodoníně  dne : 12. 12. 2014.

 

Zapsal : Miroslav Blažek                                             Ověřil:

                  starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 12.12.2014

-----------------------------------------------------------------------------      

                                                                                                            us / 7 / 12 / 2014

 

Zastupitelstvo obce :

 

       Bere na vědomí : Projednání programu a jeho schválení,  přečtení usnesení z minulého

                                   zasedání, které bylo ověřovateli  potvrzeno.

- Projednání změny rozpočtu, dle přílohy pani účetní. Změny jsou 

   zejména  v rámci získaných dotací pro obec ze SFŽP Praha a také

  přesunutím ušetřených peněz z rozšíření plánovaného vodovodu v

  roku  2014 na rok 2015. Další drobné změny na kom. volby 2014.

- Přípravu a schválení rozpočtového provizoria na rok 2015.

- Projednání přípravy plánu na rok 2015.

- Projednání problémů v mikroregionech Hlinecko a CŽH

- Příkaz starosty k provedení inventury za rok 2014 a složení komise.

- Projednání problému s opravou veřejného osvětlení.

- Opětovné projednání a schválení přijetí dotace na výběr.řízení od SFŽP.

- Volbu nové sociální komise a její předsedy. (Stará komise odstoupila)

- projednání přípravy na výroční schůzi a podání občerstvení 95Kč/1 os.

- Projednání prohrnování sněhu zadat panu Františku Pilařovi.

- Projednání návrhu na usnesení a jeho schválení

- Poděkování starosty  zastupitelstvu za vykonanou práci pro obec

   a popřání všem krásné svátky, mnoho štěstí a zdraví v roce 2015.

 

               Schvaluje: Program dnešního jednání, dle přiložené pozvánky.

                              - Změnu rozpočtu, dle přílohy pani účetní. Zahrnuje získání dotace na

                                výběrové řízení na úpravu ploch bývalé skládky. Dále na výběr. řízení 

                                pro rezervní vrt, pro zajištění vody pro obecní vodovod.  

                              - převedení ušetřených peněz na rozšíření vod. řádu z roku 2014 na r.2015

                              - Rozpočtové provizorium na rok  2015.

                              - Přípravu plánu obce na rok 2015.

                              - příkaz starosty na provedení inventury a složení inventurní  komise.

                              - Volbu nové sociální komise a její složení, včetně volby její předsedy.

                              - Podání občerstvení na výroční schůzi v únoru na 95Kč/ na 1 osobu.

                              - Zadat prohrnování sněhu panu Františku Pilařovi.

                              - Usnesení z dnešního zasedání všemi 7. hlasy.

 

               Pověřuje : Starostu obce podepsáním všech potřebných smluv se SFŽP Praha.

                                Přípravou plánu obce a zajištěním výroční schůze.        

 

V Hodoníně dne 12.12.2014.

 

   Miroslav Blažek                                                             Mgr.Jan Blažek

         Starosta                                                                       místostarosta