Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 31.10.2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program: Dle předem rozeslané pozvánky a je přílohou tohoto zápisu.

                 Účast všech 7  podepsaných zastupitelů na prezentační listině. Příloha zápisu.

 

1/ Jednání: Miroslav Blažek st. zahájil zasedání v 18oo hod. a přivítal všechny přítomné zastupitelé. Přečetl výsledky komunálních voleb a jeho pořadí.

 

2/ Poté následovalo složení slibu, který všech sedm členů zastupitelstva stvrdilo svým podpisem. Tímto byla splněna podmínka člena zastupitelstva k další volbě starosty a místostarosty. Samozřejmě i k volbě kontrolního a finančního výboru a také k projednání jednacího řádu obecního zastupitelstva.

 

3/ Pro zachování spravedlivé volby starosty a místostarosty byla vytvořena návrhová komise, která pracovala ve složení :  Josef Starý , byl zvolen předsedou komise, Michal Mojžíš, a Miroslav Blažek starší. Zde byl navržen způsob a určení hlasování. (Veřejná a tajná volba.)

 

4/ Nejprve byl podán návrh na starostu obce: Byl navržen Miroslav Blažek starší a po krátké rozmluvě byl schválen všemi sedmi hlasy.

 

5/ Byl podán návrh na místostarostu obce. O tento post měli zájem dva uchazeči a proto bylo

přistoupeno k tajné a svobodné volbě místostarosty. Navržena byla paní Marie Šimonová a Mgr. Jan Blažek. Všichni členové zastupitelstva dostali volební lístek a v tajném hlasování se odebrali jeden po druhém samostatně do volební místnosti. Do urny hodili lístek se svým kandidátem. Poté byla urna donesena do zasedací místnosti a lístky vysypány na stůl , kde návrhová komise lístky překontrolovala a před zraky všech zastupitelů vyhodnotila.

Místostarostou byl zvolen právoplatně Mgr. Jan Blažek, který dostal 4 hlasy, tedy nadpoloviční potřebnou většinu hlasů. Paní  Marie Šimonová 3 hlasy.

 

6/ Zastupitelstvo dále projednalo ustanovení kontrolního a finančního výboru, které v obci musí být ze zákona stanoveno. Sociální komise může ale nemusí být. Přesto zastupitelstvo rozhodlo, že sociální komise v obci bude nadále pracovat a složení jejich členů bude upřesněno na  příštím zasedání zastupitelstva.

 

Složení: Finančního výboru - Předseda  Josef Starý, členové, Mgr.Jan Blažek, Milan Trpkoš.

        - Kontrolního výboru – Předseda  Miroslav Blažek ml.,Michal Mojžíš, Marie Šimonová.

 

7/ Byl projednán a poté schválen jednací řád zastupitelstva obce Hodonín, který se proti původnímu v zásadě nemění.

 

8/ Byl projednán a poté schválen výsledek výběrového řízení na rozšíření vodovodu v obci Hodonín. Vybraná firma  Petr Dostál , Lesní 196,- Nasavrky, podala nejlevnější nabídku a proto zastupitelstvo schválilo tento výběr a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

 

9/ Byla podána zpráva o úpravě Územního plánu obce Hodonín, kde došlo po projednání s složkami činnými ve  státní  správě k  určitým  změnám.  Zastupitelstvo se ještě k dořešení tohoto problému vrtí po dodání písemné dokumentace o  jeho úpravách. 

 

 

10/ Byl dán návrh na usnesení všech projednaných bodů, které bylo schváleno 7 hlasy.

 

11/ V různém byl dán staronovým starostem návrh na  dokončení plánovaných úkolů a přípravu nového plánu na rok 2015. Členové zastupitelstva  mohou  dávat  návrhy a doplňovat

plán obce na stávající rok, až do jeho schválení na zasedání zastupitelstva.

 

Starosta obce poděkoval všem zastupitelům za účast a poté zasedání ukončil v 19.45 hod.

  

 

V Hodoníně dne: 31.10. 2014. 

 

     Zapsal:  Miroslav Blažek                                  Ověřil:

 

 

 

 

Usnesení z ustavujícího  zasedání  zastupitelstva obce Hodonín ze dne

31. 10. 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                             

                                                                                              us. / 6 / 10 / 2014.

 

Zastupitelstvo obce:

 

       Bere na vědomí : Projednání programu zasedání a jeho schválení

                                 - Složení slibu všech 7 zastupitelů

                                 - Složení návrhové komise pro volbu starosty a místostarosty obce

                                   Návrhová komise bude pracovat ve složení  Josef Starý- předseda

                                   členové - Michal Mojžíš, Miroslav Blažek starší.

                                 - způsob návrhu a určení volby hlasováním (Veřejná a tajná volba)

                                 - návrh na funkci starosty, navržen byl Miroslav Blažek starší

                                 - návrh na funkci místostarosty, Mgr. Jan Blažek a p.Marie Šimonová

                                 - ustanovení kontrolního a finančního výboru a jeho doplnění

                                 - návrh na ustanovení sociální komise a doplnění jejich členů na dalším

                                    zasedání zastupitelstva.

                                 - projednání a poté schválení jednacího řádu obce Hodonín

                                 -Výsledky výběrového řízení na rozšíření vodovodu v obci Hodonín.                                         

                                 - Zprávu o úpravě Územního plánu obce Hodonín

                                 - Návrh na usnesení a jeho schválení

                                 - Návrh staronového starosty  na  nový plán pro rok 2015

                                 - poděkování starosty obce za účast na jednání a jeho ukončení v 19,45 h.

   

            Schvaluje : Program zasedání v plném rozsahu, dle pozvánky. (Nebyl nikým doplněn)

                             - Složení slibu všech 7 zastupitelů

                             - Složení návrhové komise – zvolení předsedy P. Josef Starý a členové

                                Michal Mojžíš, Miroslav Blažek starší.

                             - způsob návrhu a určení volby hlasováním , (veřejně a tajně) pro starostu a

poté pro místostarostu obce.

                            

                              - Miroslava Blažka starostou obce Hodonín všemi 7 hlasy

                                Dále schvaluje, aby svoji funkci vykonával i nadále jako trvale uvolněný                  

                                starosta s jemu určenou nezměněnou odměnou, dle platného zákona v 

                                tabulkách.

                           

                            -  Místostarostu obce Hodonín Mgr. Jana Blažka, kde v tajné volbě

                               dostal nadpoloviční většinu 4 hlasů, potřebných pro zvolení do této                    

                               funkce. Jeho odměna bude 50% hranice definované „Přílohou č. 1

                               k nařízení vlády č.37/2003 Sb. - Měsíční odměny poskytované členům

                               zastupitelstev“ .

                                                

                            - Zvolení předsedy finančního výboru pana Josefa Starého a členové Milan

                               Trpkoš, Mgr. Jan Blažek.

 

                            - Zvolení předsedy kontrolního výboru Miroslava Blažka mladšího a dále

                               členem výboru pan Michala  Mojžíše a p. Marii Šimonovou.

 

                               Odměna  zastupitelů bude rovněž  50% hranice definované „Přílohou č. 1

                               k nařízení vlády č.37/2003 Sb. - Měsíční odměny poskytované členům

                               zastupitelstev“ .

 

                            - Jednací řád zastupitelstva obce Hodonín, dle vzoru Ministerstva vnitra ČR.

 

 

 

  Dále schvaluje : Výsledek výběrového řízení na rozšíření vodovodního řádu v obci Hodonín

                              které vyhrála firma Petr  Dostál,  Lesní 196,  538 25  Nasavrky. Tato  firma  

                              podala nejlevnější nabídku ze třech uchazečů a proto byla schválena 

                              zastupitelstvem, které tímto pověřuje starostu  podepsáním smlouvy o dílo.

                          

                            - přečtení usnesení všech projednaných a schválených bodů zastupitelstvem

                              obce  Hodonín , 7 hlasy.

 

 

Pověřuje: Starostu obce Miroslava Blažka podepsáním smlouvy o dílo s firmou Petr Dostál.

                  Dále ho pověřují projednáním nových členů sociální komise a přípravou nového

                  plánu obce Hodonín na rok 2015.

 

 

 

V Hodoníně dne 31.10.2014.

 

Miroslav Blažek                                                                 Mgr. Jan Blažek

 

 

     starosta                                                                            místostarosta