Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 15.9.2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni: Miroslav Blažek, Mgr. Jan Blažek, Stanislav Kubata, Marie Šimonová,

                Martin Kulhánek.

 

Omluveni: Milan Trpkoš, Michal Mojžíš – z pracovních důvodů.

 

Jednání: Dle předem rozeslané pozvánky.

              Starosta obce přivítal řídícího člena výběrové komise Ing. Širokého a zastupitelstvo obce, které bylo součástí výběrové komise. Poté bylo přistoupeno k otvírání obálek, které řídil Ing. Široký v postupném pořadí v jakém jsou zapsány na seznamu.

Následně jsou nabídky vyhodnoceny a projednány výběrovou komisí. Po kontrole potřebných údajů komise rozhodla a poté zároveň jako zastupitelstvo obce hned schválila vítěze řízení, který podal nejnižší nabídku. Vyhrál podnik BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Ing. Eva Novotná

Píšovy 820 , - 537 01 Chrudim. Dále bylo odsouhlaseno zastupitelstvem obce sepsání smlouvy s vítězem soutěže na zakázku v hodnotě 1.630 985,60,- bez DPH , s DPH  21% to je

1.973 492,58,- Kč.

Po vyhodnocení soutěže  bylo výběrové zasedání ukončeno. Starosta poděkoval všem přítomným a po odchodu Ing. Širokého jednání pokračovalo zasedáním zastupitelstva.

 

V bodu 2. bylo projednáno a schváleno předešlé výběrové řízení na záložní vrt pro náhradní zdroj vody pro obec.Toto jednání řídila advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Togela a členem výběrové komise byl doplněn Miroslav Blažek, pan Milan Trpkoš a Mgr. Jan Blažek.

Komise vybrala nejnižší nabídku, kterou podala  společnost EKOHYDROGEO Žitný, s.r.o.

Světelská 1418, - 198 00Praha 9.              

Vítězná  nabídka  byla  v hodnotě 234 600,- Kč., a byla vybrána ze čtyř uchazečů.

 

V bodě3. Byla podána zpráva o upřesnění územního plánu obce. Zde po projednání s orgány činnými ve státní správě dojde jen k malým změnám, proti původním razným návrhům ostatních kompetentních subjektů, které se k tomuto tématu vyjadřují.

 

V bodě 4. Byla projednána úprava místních ploch, které se postupně upravují. Je to plocha u

obecních studní, poté bude následovat úprava u křížku a u hřiště. V závěru roku se postupně bude upravovat cesta v lese ,, Dolečka .“

 

V bodě 5. Bylo projednáno vypsání výběrového řízení na rozšíření vodovodní sítě v obci Hodonín . Obec osloví tři uchazeče a z nich komise ve složení JUDr. Vladimír Togel, Miroslav Blažek, Milan Trpkoš, Mgr Jan Blažek, vybere uchazeče s nejlevnější nabídkou.

Zastupitelstvo dává plnou důvěru výběrové komisi při dodržení schválených a projednaných podmínek zastupitelstvem. 

 

V bodě 6.  Byl dán návrh na usnesení, které bylo přijato všemi 5ti přítomnými zastupiteli.

 

Na závěr starosta poděkoval všem zastupitelům za prospěšnou práci pro obec, popřál jim hodně zdraví , osobních úspěchů a  zasedání ukončil

V Hodoníně dne 15.9. 2014.

Zapsal:  Miroslav Blažek starosta                                          Ověřil:

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 15.9.2014.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                   us/5/9/2014.

 

Zastupitelstvo obce:

 

     Bere na vědomí: Projednání výběrového řízení na analýzu rizik kontaminace po sanaci

                                skládky odpadů na zdroje pitné vody v obci Hodonín.

 

                              - Projednání výběrového řízení na hydrgeol. průzkum vrtem H3, za účelem

                                zajištění nového zdroje  pro obecní vodovod v Hodoníně.

 

                              - Projednání  úprav v Územním plánu obce Hodonín.

 

      - Projednání úprav místních ploch na pozemcích obce.

        U obecních studní, u křížku,hřiště a v lese ,, Dolečka“.

 

     -  Vypsání výběrového řízení na rozšíření vodovodní sítě v Hodoníně.

         Dále jmenování výběrové komise ve složení JUDr. Vladimír Togel,

         Miroslav Blažek, Milan Trpkoš, a Mgr. Jan Blažek.

 

      - Návrh na usnesení projednaných bodů.

 

     - Poděkování starosty všem zastupitelům obce za příkladnou práci

        ve prospěch občanů, vylepšení živ. podmínek a rozvoje obce.

 

          Schvaluje:  Výběrové řízení na analýzu rizik a kontaminaci po skládce odpadů

                           Dále výběr společnosti BYOANALITIKA Cz, s.r.o. Píšova 820

                           Chrudim, s jednatelem Ing. Eva Novotná, Ing. Jiří Vala

                          

 - Výběrové řízení na hydrogeologický průzkum – provedení vrtu H-3

    za účelem zajištění nového zdroje pro obecní vodovod. 

                           Dále schvaluje výběr společnosti EKOHYDRO Žitný- 198 00 Praha 9.         

                           Ze dne 25.8.2014. , v hodnotě 234 600,-Kč.

 

                        - Úpravu místních ploch obce u obecních studní, u křížku,hřiště a cestu

    v lese ,,Dolečka“.

 

- Usnesení obecního zastupitelstva všemi  přítomnými zastupiteli.

 

       Pověřuje :  Starostu obce podepsáním potřebných smluv, k zajištění úkolů projednaných

                         v zastupitelstvu, dle schváleného usnesení. Potvrzením smluv a přijmutí         

                         dotace na vrt a na skládku, včetně vyřízení všech potřebných náležitostí.

 

         V Hodoníně dne 15.9.2014.

          Miroslav Blažek                                                 Mgr. Jan Blažek

                starosta                                                           místostarosta