Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 4. 8 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni: Miroslav Blažek, Mgr.Jan Blažek, Marie Šimonová, Stanislav Kubata,

Martin Kulhánek, Milan Trpkoš.

 

Omluveni: Michal Mojšíš.

 

Program, dle předem roseslané pozvánky.

 

Jednání: Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Poté přečetl usnesení z minulé porady, které bylo ověřovateli potvrzeno.

 

V bodě 2. bylo projednáno kladné vyhodnocení kulturní a sportovní  akce. Již10. tradiční akce

skloubená s divadlem, hledání pokladu,hudbou a spoustou sportovních,ale i zábavných her je v prázdninovém období vyhledávaným zážitkem nejen pro malé děti, ale pro mládež i starší

občany a další nové návštěvníky.

 

V bodu. 3. bylo projednáno vše co se týká voleb do zastupitelstva. Kandidátní a petiční listiny

pro volbu do zastupitelstva  obce Hodonín. Poté starosta obce jmenoval zapisovatele volební komise, pani Evu Řezníčkovou. Dále informoval o celkovém harmonogramu a zajištění voleb

do zastupitelstva obcí a měst. Kandidátní listiny musí být předány s pěti podpisy v pořádku do 5.8.2014 na Městský úřad do Nasavrk ke kontrole a registraci.

 

V b. 4. Podal zprávu o výběru firmy na realizaci vrtu, dle nabídek po internetu a řízení výběru

bude provádět advokátní poradna Ing. V. Togla.

 

V bodu 5. bylo projednáno namontování vodoměrů k obytným domkům, které jsou staře připojeny.Pan Junc,Hajšínkovi ,Trpkoš, ostatní mají vodoměry nainstalované.

 

V b.6. Byla podána zpráva o průběhu vyřizování koupi pozemku u p. Jůna a koupě lesa  od sourozenců Homolkových, které je v závěrečném jednání a sepsáním smluv a zavkladováním bude vše stvrzeno do konce srpna 2014.

     

V b.7. byl projednán příspěvek ke změny rozpočtu, dle přílohy p, účetní ve formě dotací .

Poté byl přednesen návrh na  usnesení, které bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli.

 

 V b.8. Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

 

 

 

V Hodoníně dne 4.8.2014.

 

 Zapsal: Miroslav Blažek                                                                     Ověřil:

 

 

 

 

 

 

Usnesení za zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 4.8 . 2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zastupitelstvo obce :

 

     Bere na vědomí : zprávu starosty obce o právoplatnosti ověřeného usnesení z 9.6. 2014.

                                  

                               - průběh jednání k podpisu smluv o koupi lesa a přikoupení cesty u p.Jůna

                                   

                               - nainstalování vodoměrů, ke starým stavbám u p.Junc,Trpkoš, Hajšínek.

                            

                               - projednání změny rozpočtu, dle přílohy p.účetní jedná se o dotace 

 

 

 

              schvaluje : Podepsání smlouvy o koupi lesních pozemků od sour. Homolkových

                                a přikoupení cesty od p. Júna, Jůnové.

                             

                               - instalaci  ke starým výše jmenovaným rodinným domkům.

                              

                               -  změnu rozpočtu v podobě získání dotace na vrt,skládku a stan.

      

 

          pověřuje : starostu obce podepsáním všech smluv

 

 

 

 V Hodoníně dne 4.8.2014.

 

 Miroslav Blažek                                            Mgr.Jan Blažek

    starosta                                                          místostarosta