Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 9.6.2014.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni: Miroslav Blažek, Mgr. Jan Blažek, Milen Trpkoš, Marie Šimonová.

 

Omluveni: Michal Mojžíš, Stanislav Kubata.

 

Program , dle předem rozeslané pozvánky.

 

Jednání. Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Poté přečetl usnesení z minulé porady, které bylo ověřovateli potvrzeno.

V bodě 2.- Zastupitelstvo projednalo změnu rozpočtu, dle přílohy pani účetní s ohledem na získání dotace z POV Par. kraje na úpravu obecních prostor. Zastupitelstvo změnu schválilo a

do rozpočtu obce tak přibude 100 000,- Kč.

V b.3. Zastupitelstvo projednalo a poté schválilo výsledky hospodaření obce a jeho závěrečný účet . AUDIT bez výhrad. Toto svědčí o dobrém vedení obce a jeho financování.

V b.3. Zastupitelstvo projednalo přijmutí dotace 12 500,- na zakoupení stanu pro obec z dotací mikroregionu CŽH. Rovněž spadá do změny rozpočtu, kterou v usnesení schválíme.

V b. 4. Starosta podal zprávu o kladném vyřízení žádosti z r, 2013 na dotaci k dokončení úprav pozemků na bývalé skládce v lese. Obec získala cca 2.000 000,-Kč. Projednala podání žádosti na výběrové řízení, dle internetové nabídky a vybrala firmu ORGAMENT Praha, která za nás provede celou administrativní činnost, protože na to dostáváme dotaci.

V b.5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu rozpočtu na pomocný a záložní vrt pro pitnou vodu, obec získá cca 500 000,- Kč. Rovněž projednalo a poté schválilo výběr advokátní kanceláře JUDr. Vladimír Togel, který má osvědčení MMR pro tento druh výběrového řízení k provedení všech administrativní a potřebných úkonů.

V b. 6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo koupi lesního pozemku na základě odborného a znaleckého posudku zpracovaného ing. Vlasákem odborným znalcem Lesní správy Nasavrky.

Jedná se o pozemek v dobrém stavu, 403 o výměře 16023 m , který je v sousedství obecních lesů a k tomu obec získá i pozemek 192/3 o v. 308 m.ve stráni, oba lasy v hod. 250 000,- Kč.

V b. 7. Zastupitelstvo projednalo předběžné zajištění kulturní akce na 26.7.2014.

Starosta zajistil, hudbu , divadlo , hasiče, TOI TOI, a nyní sháníme sponzorské dary.

- Přípravná schůze bude 14.7.2014. k zajištění veškeré činnosti kulturní akce.

V b. 8. zastupitelstvo projednalo další práce v rámci dotace na úpravu obecních ploch a úpravu plochy okolo vodárny. Práce provede Firma Karel Kos bagrem JCB s výsuvným ramenem. Musí se navršit hlína okolo rezervoáru, aby nedošlo v zimě ke škodám zamrznutím.

Hlínu máme zajištěnou dopředu a tak nám nebrání nic v celkové úpravě této obecní plochy.

Projednání počtu členů zastupitelstva, které bude stejné jako předešlé období, tedy 7.

 

V b. 9. Návrh na usnesení a jeho odsouhlasení všech projednaných bodů.

 

V b. 10. Poděkování za účast a závěr jednání.

 

 

V Hodoníně dne 9.6.2014.

 

Zapsal: Miroslav Blažek                                                Ověřil:

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  Hodonín ze dne  9. 6. 2014.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce:

 

      Bere na vědomí: Ověření zápisu a usnesení z minulého zasedání.

                                - projednání a schválení změny rozpočtu, dle přílohy p. účetní.

                                   Dotace je plánovaná na úpravu místních ploch obce – 100 000,-Kč.

                                - projednání výsledku kontroly hospodaření obce a jeho závěrečný

                                  účet, AUDIT a jeho schválení.

                                - projednání a schválení dotace z mikroreg.CŽH 12 500,-Kč na zakoupení

                                   skládacího stanu pro obec. Celková cena bude se spoluúčasti naší  obce

                              21 635,- kč                               

-        Zprávu starosty o získání dotace na dokončení úprav pozemku na bývalé  skládce  chemického odpadu v lese cca.. dva miliony Kč.

-        Dále zprávu na získání dotace na náhradní vrt cca.. 500 000,-Kč.

-        Výběr dvou nezávazných společností k podání žádosti na vysoutěžení

-        výběrové řízení. Skládku – společnost ORGAMENT, jednatel p.Široký a vrt advokátní poradna JUDr Togel.

-        Zastupitelstvo projednalo nabídku na základě znaleckého posudku koupi lesního pozemku 403, a 192/3 za 250 000,-Kč.

-        Projednání uspořádání kulturní akce na 26.7.2014 a jeho zajištění.

-        Projednání úpravy místních ploch zadat firmě Karel Kos Pohořanka .

-        Projednání a schválení počtu členů zastupitelstva na sedmočlenné.

-        Návrh na usnesení z dnešního jednání.

  

              Schvaluje: Změnu rozpočtu, dle přílohy p. účetní dotaci 100 000,-Kč na úpravu

                                 místních ploch obce.

                                - výsledky hospodaření obce a jeho závěrečný účet AUDIT, bez závad

                                  Výše rozpočtu – Příjmy:  1 715 550,- Kč

                                                            Výdaje :  1 711 050,-Kč

                                                    Jistina AVE  :  4 500,-Kč.

                                - dotaci a spoluúčast financování na zakoupení stanu v hod.21 635,-Kč.

                                - dotaci na dokončení úprav pozemku na bývalé skládce v lese cca..2. mil.

                                - dotaci na náhradní vrt pro pitnou vodu v hodnotě 500 000,-Kč.

                                - výběr společnosti ORGAMENT pro uspořádání výběrového řízení na

                                  konečnou úpravu ploch na skládce s jednatelem p. Širokým.

                                - výběr advokátní kanceláře JUDr.Togel na uspořádání výběrového řízení

                                   pro výběr realizační firmy na rezervní vrt, pro pitnou vodu v obci.

                                - zakoupení lesních pozemků 403 a 192/3 za 250 000,-Kč, dle odborného

                                   posudku,lesního znalce Ing. Vlasáka.

                                 - provedení úprav místních ploch, firmou Karel Kos, dle dotace z Pkú Pc.

                                 - sedmičlenný počet členů zastupitelstva obce Hodonín na nové období.

 

           Pověřuje:   starostu obce Miroslava Blažka podepsáním potřebných smluv a zajištěním 

                               všech projednaných úkolů.

 

 

V Hodoníně dne  9 .6. 2014.

Miroslav Blažek – starosta                                            Mgr. Jan Blažek – místostarosta