Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 28.4.2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni: Miroslav Blažek, Mgr. Jan Blažek, Stanislav Kubata, Marie Šimonová, Martin  

                   Kulhánek, Michal Mojžíš, Milan Trpkoš.

 

Program, dle předem rozeslané pozvánky.

 

Jednání: Starosta obce M. Blažek přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Poté přečetl  

usnesení z minulého zasedání, které bylo ověřovateli potvrzeno.

 

V b.2. bylo projednáno dokončení projektu na plánované přípojky. Projekt vypracoval podnik Ekomonitor Chrudim a zbývá dát už jen ověřit smlouvy o vstupu na pozemek se založením věcného břemene. Musíme připomenout, že v letošním roce je plánované připojit na stávající řád obecní úřad a domky v jeho sousedství, dle projektu. 

V b. 3. bylo oznámeno , že probíhá řízení ke schválení Územního plánu obce Hodonín a je možné se podívat do dokumentace na Měú v Chrudimi , nebo na OÚ v Hodoníně.

 

V b. 4. bylo projednáno opětovné odkoupení pozemku na malé dětské hřiště u stávajícího hřiště a dokoupení  části pozemku č.p. 570, kde je cesta do Doleček. Jednání, které již poněkolikáté proběhlo mezi obcí a p. Mikovovou + další dva majitelé bylo však neůspěšné.

Zatím pozemek nebudou prodávat a tak obec musí dále čekat na jejich rozhodnutí.

K tomuto bodu patří i návazné projednání nájmu na pozemek kde je obecní hřiště, pro pani Kouckou bytem Hodonín. Zastupitelstvo zamítlo žádost v plném rozsahu. Nejsou zde vytvořeny hygienické a ani jiné podmínky k provozování kiosku.

 

V b. 5. Starosta podal informaci o sněmu svazu Měst a obcí ČR o možné spolupráci, ale obec by měla vstoupit do tohoto svazu, aby mohla požívat výhod svazku. Dále informoval o spolupráci s MAS a nutností zařazení dlouholetých akcí obcí pro centrální registr v rámci celého kraje.

 

V b.6. Byl projednán rozpočet na rok 2014, který byl poté schválen všemi 7. hlasy.

 Starosta podal informaci o volbách do EU a zajištění potřebné technické pomoci.

 

V b.7. Dále bylo projednáno uspodářání kulturní akce na 26. července 2014, včetně návrhu

na provedení  již zaběhlého programu.

 

V b.8. Byla podána zpráva starostou obce o připravovaných pozemkových úpravách a placení

daní z nemovitostí , včetně nájemního vypořádání.

 

V b. 9. Dle plánu obce byla zahájena výměna oken na OÚ , podlahové kritiny a v květnu bude

udělána nová kuchyň. Postupně se daří tento plán plnit.

Myslivecká společnost Nasavrky společně s lesním závode Nasavrky budou pořádat slavnostní akci u křížku v lese aměre  Kameničky za Mniškou na katastru obce Hodonín. Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas k pořádání této akce.

Za závěr byl podán návrh na usnesení, který byl všemi 7. hlasy přijat.

 

V Hodoníně dne 28.4.2014.

 

Zapsal : Miroslav Blažek  starosta                    Ověřil :

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodoníne dne 28. 4. 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce :

 

       bere na vědomí : Projednání projektu na přípojky vodovodního řádu,

                                     který vypracuje podnik Ekomonitor Chrudim. 

 

                                -  Zprávu starosty o průběhu příprav zveřejnění ÚP Hodonín

 

                                -  projednání odkoupení pozemku, od p. Jůna a p. Zacha

                                 - projednání nájmu pozemku na hřišti p. Koucké

 

                                -  projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014, dále návrhu

                                   rozpočtu mikroregionu CŽH a Hlinecka.

 

- projednání a schválení kulturní akce na 26.7. 2014

 

                                - projednání uspořádání kulturní akce u křížku u Chaloupky  

                                   pořádá  LZ Nasavrky a Myslivecká společnost Nasavrky

 

                                - zprávu starosty o přípravě a harmonogramu voleb do EU

 

                                - zprávu o průběhu oprav na OÚ, výměna oken a linolea a oprava

                                   respektive  nová kuchyň.

  

 

               schvaluje : Dokončení projektu na rozšíření vodovodního řádu, firmou

                                  Ekomonitor Chrudim

                               - Zveřejnění územního plánu obce Hodonín

 

                               - Rozpočet obce na rok 2014 , a návrh rozpočtu mikroregionu CŽH

                               - Výše rozpočtu: příjmy – 2.018,10,- Kč.

                                                         Výdaje  -  1.858,70,- Kč.

                                                         Splátka jistiny AVE – 4 500,- Kč.

 

                               - kulturní akci pro děti a mládež na  26.7. 2014.

 

- kulturní akci pořádanou LZ Nasavrky u křížku u Chaloupky

 

          neschvaluje:  Pronájem pozemku na hřišti p. Koucké

 

                  

 

 

V Hodoníně dne 28. 4. 2014.

 

   Miroslav Blažek                                                      Mgr. Jan Blažek

       starosta                                                                   místostarosta