Zápis z výroční schůze a zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne

14. 2. 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zahájení zasedání – přivítání občanů a hostů

 

 Každý rok Vás seznamujeme s hospodařením obce  za uplynulé období a s plánem na let.rok.

 

Program: Dle předem rozeslaných pozvánek – seznámení s jednotlivými body.

 

Jednání: Starosta Miroslav Blažek přednesl zprávu o hospodaření obce za rok 2013.

                Seznámil občana s plněním plánovaných úkolů, které zapadají do čtyřletého

volebního plánu obce Hodonín. Akce jsou zařazeny v návaznosti na plánované dotace z POV

Pkú Pardubice a dotací z Mikroregionu CŽH. Cílevědomé plnění úkolů přináší do naší obce značný pokrok a vylepšení životních podmínek pro všechny občany. Viz příprava MÚP.

 

V roce 2013 se nám podařilo opravit místní komunikaci k vodárně za 248 000,- Kč. Je to je jedna  z  posledních cest,  která byla   plánovaná k zajištění  přístupnosti k nemovitostem v

obce. Na zajištění opravy této cesty obec dostala dotaci 150 000,-Kč.

Po schválení MÚP bude obec žádat o rozšíření  místního paspartu komunikaci o cesty do

lesních pozemků. ( v minulosti nám tyto cesty zabral stát, protože je družstva rozorala )

 

- Dále se nám podařilo opravit zbývající část starého vodovodu přes Pavelkovu zahradu k

hasičárně. Tato větev je připravena k rozšíření vodovodního řádu přes silnici směrem k Javornému.

Bude záležet na průzkumu vydatnosti pramenů, aby byl zajištěn stávající odběr vod pro trvale bydlící občany. Potom zastupitelstvo zváží  a musí odsouhlasit připojení dalších občanu na stávající řád obce v návaznosti na povolení nadřízených orgánů Měú Nasavrky a Chrudim.

- Nyní se připravuje projekt na přípojky a k této realizaci potřebujeme opět Vaše souhlasné písemné stanovisko.

- Dále proběhlo přesné zaměření celého vodního řádu, abychom mohli požádat o kolaudaci.

 

-Dále byl vyčištěn prostor okolo rybníka- výřez plevelnatých křovin a jejich spálení a úklid v jeho, tak aby se mohla lépe sekat tráva a udržovat čistota okolo rybníka. ( Nákup ryb)

 

-Nové nařízení o zavedení účtu u ČNB v Hradci Králové. Obec musí mít nyní dva účty.

  Stát převádí dotace jen přes ČNB.

 

- Vytvoření  MÚP pro obec Hodonín. Je to vize do budoucna aby se mohlo stavět v prostoru obce, kde jsou příjezdové cesty. Tento plán je tvořen na deset až patnáct let.

Plán je hotov a bude vystaven pro veřejnost v dohledné době. ( únor , březen)

 

- Problém s nebezpečným odpadem a vrakovištěm pana Seckého, byl ze dvou třetin vyřešen.

Písemná a před tím ústní výzva starosty obce o zjednání nápravy.

 

-   Mikroregiony – schválení smluv o rozšíření spolupráce s Maskou (MAS místní akční skupina  obcí) Železné hory. Předávání zkušeností a další rozvoj mikroregionů v ČR.

 

- Změna zavedení autobusového spoje. Na naší žádost autobus jezdí ráno v 7.40 hod. a zpět

v 15.20 hod dole od školy, z autobusové zastávky. Jeho udržení bude záležet jen na dětech.

 

Dále se nám  podařilo zajisti nové posezení  zvoničky. To staré se musí opravit a dáme ho na jiné místo v obci. Dostali jsme dotaci v rámci mikroreg. CŽH 16 600,-  Posezení stálo celkem

23 600,- Kč, obec doplatila zbývající částku ze svého rozpočtu.

 

Zastupitelstvo dále řešilo kácení stromů mimo les u pana Chvojky a u OÚ. U p. Chvojky se

jedná o dva staré stromy, kde jejich větve padají k sousedům a hrozí nebezpečí úrazu i u rybníka.

- Zastupitelstvo dále řešilo problém z pozemky. Obec pozemky neprodává, zastupitelstvo může rozhodnout o změně v případě narovnán určitých křivd z minula. Každý případ se musí jednotlivě posoudit, tak aby bylo dáno postupně do pořádku ucelení hranic, jak obce tak soukromých pozemků.   Víte , že proběhla digitalizace obce a proto může dojít k určitým změnám. Každý má právo podat námitku, když se mu bude stav hranic zdát nesprávný.

Obec naopak bude usilovat o odkoupení pozemku v rámci svého plánu k zajištění svých potřeb a k dalšímu rozvoji na obci.

 

Dále bylo opraveno 250 m cesty v lese za hájenkou směr Javorné . Toto opravil částečně p. Antoš a zbývající část  pan  Kos. V lese nám byl navýšen  plán těžby a tak máme více než

 o 200 000,- Kč větší příjem do kasy obce. Řídíme se DLHP vypracovaným H. Králové.

- Dále se nám podařilo zalesnit pozemek koupený od HS Pardubice (Po p. Zachovi)

 

- Výkon státní správy – Vyhlášky, kontrolní audit, kontrolní , finanční a sociální komise komise v působnosti zajištění samosprávy obce.   -  Informace předal místostarosta.

- Účetnictví obce -  podala informace p. Pokorná.

 - Volby – Poslanecká sněmovna a prezident republiky.

 

- Dále jsme podali žádosti o rezervní vrt v rámci možné dotace od státu.

- A také jsme podali žádost o vrácení lesa, který byl pronajat po dobu pěti let Pardubickému

kraji. Nyní máme podanou žádost o dokončení úklidových prací , včetně likvidace starých vrtů na všech pozemcích obce a soukromém majetku.

 

- Odpadové hospodářství – třídění odpadu plasty sklo, Hlinsko a komunální odpad AVE

Nasavrky, včetně nebezpečného odpadu. Baterie pneumatiky, televize ap …

Prosíme občany , aby dodržovali standardní postup. Vybíráme jen 250,- Kč na osobu.

 

 

-  Poté přednesl zprávu místostarosta Mgr. Jan Blažek o činnosti komisí, fin. kon . a soc.

-  Po něm následovala zpráva p. účetní , H. Pokorné o finančním hospodaření obce.

 

- Plán obce Hodonín přednesl starosta obce – samostatní příloha.

 

- Diskuse – Zakoupení pozemku obce od p. Jůna, p, Štěpána a nyní máme zájem o odkoupení

pozemku od p. Zacha, Mikovové  a Šudrichové.  ( Na hřiště a obecní cestu)

 

- Poděkování všem zastupitelům a veřejnosti za vstřícné jednání při projednávání veškerých

problémů na obci a výzva občanům k novým komunálním volbám.

 

Ukončení jednání. -  Pozvání ke kulturnímu posezení, včetně občerstvení.

 

V Hodoníně dne 14.2.2014.     Zapsal: Miroslav Blažek                    Ověřil:     

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 14.2.2014.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce:

 

      Bere na vědomí : Přečtení zápisu a usnesení z minulého zasedání, včetně jeho ověření.

                                 - Přednesení celoroční zprávy starostou  M. Blažkem o hospodaření obce

                                    včetně zprávy o hospodaření v obecních lesích.

                                 - Zprávu o získání dotací na opravu MK 150 000,-Kč, -  dála dotace na 

                                    pořízení MÚP 50 000,-Kč a dotaci z Mikroregionu CŽH 16 600,-Kč.

                                 - Zprávu o dokončení opravy starého vodovodu přes Pavelkovu  zahradu.

                                    včetně jeho zaměření

                                  - Zprávu o vstupu naší obce do MAS ( místní akční skupina měst a obcí)

                                  - Zprávu o znovuzavedení školního autobusu v 7.45 a zpět 15.30 hod.

                                  - Zprávu o úklidu a údržbě obecních prostor, včetně údržbě zeleně.

                                  - Zprávu o opravě lesní cesty za hájenkou.

                                  - Informace o výkonu státní správy a o novém občanském zákoníku.

                                  - Zprávu o digitalizaci pozemků a úpravě placení daní v podobě nájmu.

                                  - Zprávu místostarosty Mgr.Jana Blažka o práci výborů a soc. komise.

                                  - Zprávu pani účetní H. Pokorné o celoročním financování akcí v obci.

                                  - Poděkování starosty obce všem členům  zastupitelstva a občanům obce 

                                     Hodonín za vstřícné jednání při projednávání veškerých záležitostí.

                                   - Projednání plánu obce na rok 2014.

                                   - Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014.

 

 

              Schvaluje:  zařazení správního území obce Hodonín do územní působnosti MAS

                                 Železnohorský region na období 2014 – 2020.

                            

                               - Dokončení opravy vodovodu přes Pavelkovu zahradu

 

                                - Celoroční zprávu starosty o hospodaření obce, včetně hospodařen v lese.

                               

                                - Zprávu pani účetní o financování plánovaných akcí.

  

                               -  Ponechání poplatku za odpady v ceně 250,-Kč,/ 1os.dle platné vyhlášky.

 

 

 

V Hodoníně dne 14.2.2014.

 

Miroslav Blažek                                                         Mgr. Jan Blažek

  starosta                                                                         místostarosta