Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 18.4.2011.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Přítomni : Blažek Miroslav, Mgr, Blažek Jan, Kubata Stanislav, Šimonová Marie,

                 Kulhánek Martin, Trpkoš Milan, Mojžíš Michal.

 

Program, dle předem rozeslané pozvánky.

 

Jednání: Starosta  obce  přivítal  přítomné zastupitelé a  přečetl jim usnesení z  minulého

         zasedání, včetně ověření zápisu, ze dne 18.2. 2011. Vyzval přítomné k případnému doplnění programu, protože tomu tak není nechá hlasovat o schválení programu, který je

následně přijat všemi hlasy.

 

-Miroslav  Blažek  podal  podrobnou  zprávu o zajištění  plánovaných  akcí na  rok  2011.

Vyzvedl dobrou přípravu v zajištění dotací z Pardubického kraje a také z  Mikroregionu 

CŽH. Na základě těchto  informací  bylo  opětovně  projednáno a  schváleno  provedení

všech plánovaných prací v letošním roce s návaznosti na dotace z POV. 

-  Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen zajištěním  podmínek  pro vlastní  realizaci

 včetně přípravných prací a podepsáním smlouvy. Z poptávky na uvedené práce zastupit. rozhodlo, aby opravy MK dělala firma M Silnice Hradec Králové. Vybíralo se z firmy

Švado s.r.o. Nová Ves , Firma Šmejkal Nasavrky a Státní závod M Silnice H. Králové,

odštěpný závod Chrudim.

 

- Dále byl starosta obce pověřen zastupitelstvem, aby podepsal smlouvu s Měú Nasavrky

o zajištění spolupráce v případě požáru a další hasičskou pomoc v případě  nebezpečných

přírodních událostí. Podmínky byly předem projednány a na základě souhlasu obou zast.

byla smlouva podepsána a jedna kopie odeslána na HZS Chrudim.

-Toto zajištění je nutné a důležité z hlediska prevence profesionálního sboru a také mimo

jiné, navazuje na protipovodňový plán obce v zajištění bezpečnosti občanů.

 

- Starosta oznámil zastupitelstvu, že dle plánu obce zajistil na kulturní akci v létě (6.8.2011)  

 divadlo pro děti a hudbu. Ostatní úkoly budou řešeny v časovém harmonogramu.

-Dále starosta informoval, že se mu podařilo zajistit ve spolupráci s panem Pavlíkem auto-

busovou ranní linku č.7, pro děti v 7.41hod. Je to obrovská výhoda pro naše občany a děti.

Věřím, že budete tuto linku dostatečně využívána ke spokojenosti všech. Zde patří poděko-

vání i p. Pavlíkovi za kladný a vstřícný přístup k řešení této situace.

 

- Dále zastupitelstvo rozhodlo o výměně starého a špatně funkčního rozhlasového přístroje.

Nový bude splňovat podmínky vyhlášení, případného nebezpečí v obci app…

- Opětovně byla projednána nekázeň , některých občanů v ukládání nebezpečného odpadu. Starosta, na výroční schůzi upozorňoval na možnost ukládat tento odpad, přímo na skládku

v Nasavrkách a (také jste s pozvánkou na schůzi dostali i patřičný leták.) Prosím Vás naposled

využívejte tuto možnost a dávejte uvedený odpad na sběrný dvůr do Nasavrk. Obec za Vás

tuto službu platí, ( 600,- Kč měsíčně ) jen proto, aby byl zajištěn pořádek na obci. Přeci sami

nechcete, aby zastupitelstvo rozhodlo o nutnosti pokutovat Vás, za špatné ukládání (uveden) netříděného odpadu. Vaší  povinnosti je třídit odpady a naopak, má každá obec možnost ze  zákona v rozmezí od 5 – do 50ti tisíc korun  uložení pokuty za porušování ukládání odpadu.

Toto platí i pro obec, při odvezení uvedeného odpadu na skládku v Nasavrkách.

 

-Dále Miroslav Blažek podal zprávu o kontrole v lese, Českou  inspekcí  životního  prostředí,

Hradec Králové.Ta kladně hodnotila vlastní hospodaření v obec. lese i zajištění hospodářské

činnosti, včetně uložení lapačů proti kůrovci. Nedostatek v odstranění kůrovcového dřeva byl

jen v soukromém lese p.Tiché, p. Chvojky a  p. Zacha. To  však  není  předmětem  kontroly obecního lesa. Přesto budou obeslány k nutnému odstranění kůrovcového dřeva.

 

 V různém bylo opětovně projednáno, aby občané dodržovali průjezdnost obecních cest.

Místní komunikace jsou veřejné a musí byt zajištěna jejich celoroční průjezdnost. Obec

pro Vás zajišťuje odvoz odpadků, včetně zimní údržby. Není přece možné aby si některý

občan vyhrazoval jemu nepříslušící  práva a blokoval svoji nekázní průjezdnost cest.

- Zastupitelstvo rozhodlo dát odvést odtahovou službou takto zaparkované auto a zároveň tuto skutečnost nahlásit Policii ČR. K tomuto kroku se rozhodlo, z důvodů opakovatelného porušování  řidičské  nekázně.

 

- Dále bylo v různém  projednáno zajištění  kalendářů na rok 2012 pro naše občany, firmou Plašil z Hlinska.

- Dále byla projednána údržba hřiště,sekání obecních prostor a úklid chodníků po zimních

posypech. Také se musí provést úklid zemní hmoty u kontejneru, kam byla navezena suť

z výkopu po rekonstrukci elektrického vedení. 

 

- Starosta seznámil zastupitelé o nutnosti zajištění protipovodňového plánu. Zároveň bylo

přistoupeno k doplnění osob ( po volbách) do funkce štábu pro určení pověřených osob k

danným úkolům.

- Na závěr byl dán návrh na usnesení, které bylo po té schváleno všemi hlasy. Starosta obce

poděkoval zastupitelstvu za účast a zasedání v 21.35 hod.ukončil.

 

 

V Hodoníně dne 18.4.2011.

 

Zapsal :  Mgr. Jan Blažek                                        Ověřil:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 18.4.2011.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

       Bere na vědomí : zprávu starosty o ověření zápisu z minulého zasedání ze dne 18.2.2011.

                                 - zprávu starosty o zajištění plánovaných akcí s návaznosti na dotace.

                                 - pověření starosty,  podepsáním smlouvy na plánované akce, vše je

                                   předem projednáno se zastupitelstvem a vybranou firmou – M-Silnice.

                                - zprávu starosty o vyřízení žádosti o spolupráci pro zajištění hasičské

                                   pohotovosti a podepsání smlouvy s Měú Nasavrky.

                                 - zajištění divadla a hudby na kulturní akci pro děti a mládež.

                                 - zajištění autobusové školní linky v 7.41- Hodonín  - Nasavrky.

                                 - výměnu staré rozhlasové ústředny za novou, pro lepší vyrozumívání.

                                 - opětovné upozornění na nekázeň některých občanů v ukládání odpadu

                                 - starosta podal správu o kontrole v lese Časkou inspekcí živ. Prostředí.

                                 - nekázeň některých občanů v blokování průjezdnosti místních cest.

                                 - objednání kalendářů na rok 2012, pro místní  občany.

                                 - projednání a doplnění osob pro zajištění protipovodňového plánu.

                                 - přečtení usnesení z dnešního zasedání a jeho odsouhlasení.

 

             schvaluje :  zajištění plánovaných akcí v rámci dotace z Pkú a Mikroregionu CŽH

                                jedná se o úpravu plochy u vodního zdroje a opravu příjezdové cesty.

                                Zastupitelstvo vybralo profesionální firmu M- Silnice, závod Chrudim

                              - z dotace CŽH se udělá oprava nájezdu k rodinným domkům.

                              - zajištění kulturního programu na akci pro děti a mládež na 6.8.2011.

                              - zajištění autobusového spojení ( pro školní autobus linka č.7 v 7.41.h.

                              - zajištění kalendářů pro občany Hodonína

                              - výměnu  staré rozhlasové ústředny za novou

                              - usnesení ze dne 18.4.2011.

  

           pověřuje :  starostu obce podepsáním smlouvy k výše uvedeným  akcím.

 

 

 

 

V Hodoníně dne  18.4 .2011.

 

Blažek Miroslav                                                       Mgr.Jan Blažek

    starosta                                                                   místostarosta