Zpráva z výroční schůze a zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 18.2.2011.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zahájení zasedání – přivítání občanů a hostů.

 

         Každý rok Vás seznamujeme s hospodařením obce a plánem na letošní rok.                               

 

Program: Dle pozvánky – seznámení jednotlivými body,

 

           Starosta obce přednesl zprávu o hospodaření  v roce 2010. Seznámil občany s

 plněním plánovaných úkolů v návaznosti na dotace a rozpočet obce.

2)

Hospodářskou činnost obce, se snažíme vždy skloubit do čtyřletého volebního programu, tak

aby  navazovala na desetiletý vývojový plán obce.

- Zdůraznil, že cílevědomé a promyšlené plnění plánovaných úkolů, přináší pro všechny lidi

značný pokrok a vylepšení životního prostředí.

3)

V roce 2010 se podařilo provést rekonstrukci celého elektrického vedení v naší obci. Byla

to náročná akce, kterou  řídil ČEZ, ale naše obec v tom byla přímo zainteresována.  Projektová

dokumentace se neustále měnila  a z každým z Vás bylo postupně jednáno o změnách daného

projektu. Projekt se vytvářel přes soboty a neděle, hledali jsme společně nejvýhodnější řešení

pro obec a naše občany. Nemusela se rozkopat ani jedna MK, jak bylo původně plánováno a

část chodníku, do které se muselo zasáhnout byla opětovně zpevněna a opravena.

Při této akci byla dokončena oprava osvětlení a plánovaný přípoj , směr Javorné. Ceníme si

velice dobré spolupráce s vedením ČEZu a jeho zaměstnanců , kteří  se snažili vyjít naší

obci vstříc. Víme, že se někde, sem tam stala na stavbě nějaká chyba , ale ta nijak neovlivnila

celý projekt. Cena za plánovanou rekonstrukci elektro  v obci Hodonín byla cca..4.miliony.

Na původním projektu byla cena samozřejmě menší,ale tím, že se celá akce oddálila o dva roky,

došlo k navýšení cen za pohonné hmoty a rovněž  tak i za ostatní práce a materiál. Proto si také

nesmírně  vážíme  dokončení celé akce, protože  zapadá do cílevědomého plánu  v zajištění

inženýrských sítí a pro naší obec. Je to obrovský pokrok v celkovém řešení našich plánů.

Pro Vás občany, odpadá veškerá  údržba  vyřezávání  větví na Vašich  pozemcích, což  bylo  ze

 zákona vaší povinností a spousta dalších údržbových výhod pro Vás i pro obec.

Při této akci byla provedena oprava a nové propojení elektroosvětlení , směr Libkov a směr Javorné. Vše bylo včas dohodnuto s podnikem ČEZ. Starosta  koupil materiál na propojení a  operativně se mohlo využít techniky a skloubit obě akce ku prospěchu obce.

- Dále bylo oploceno malé hřiště v hodnotě 60 000,- Kč, tak jak bylo plánováno. Další část bude  zaplocena , dle dohody později.

Dále byl opraven nájezd do lesa u hájenky,směr Javorné. Po zaměření elektro-ČEZ nastal problém s vlastní realizací, vedl tam dálkový kabel telecomu a další dva kabely.

Rovněž tak byl opraven nájezd v lese na svážnici, kam byly dodány trubky od rybníka a kámen od transformátoru. Práci udělala firma Antoš, České Lhotce.

Další práce, jako je údržba obecních ploch, včetně sekání travní hmoty a úklid chodníků se průběžně provádějí celoročně.

- Příprava projektu na opravu vodního zdroje obce. Byl zprovozněn druhý vrt, který sloužil, jako kontrolní – ohledně sledování případných nečistot z chemické skládky.Zde byla

provedena úprava terénu a vlastního rezervoáru,tak, aby mohl bezpečně sloužit k potřebám 

obce. Náklady na tuto akci byly 362 000,-Kč. Při dokončení elektroinstalace v celé obci, jsme

zdárně požádali o přípojku na vlastní vodárnu a od 1.7. 2010 máme vlastní hodiny.

Toto je velký posun k zajištění plánované opravy vodního zdroje pro většinu obyvatel obce.

4)

Výkon státní správy – školství, odpady, Mikroregiony, kontrolní činnost,vyhlášky apod.. 

- vyhlášky určující vnitřní chod  obce, včetně  jednacího  řádu zastupitelstva.

 

- Školství pro letošní rok, bude stát obec  116 000 ,- Kč. ( tato částka je včetně školky)

 

- Kontrolní činností nadřízených orgánů, byla obec nucena např.. zrušit stávající hasičskou

jednotu, jako zásahovou jednotku a ponechat jí jen, jako součinnost civilní ochrany obyvatel.

Náš sbor smluvně zajištěna a potvrzena – s Měú Nasavrky za úplatu 3 000,-Kč ročně.

Náklady na zajištění případného našeho sboru by stály, jen v začátku 150 000,-Kč. 

 

- Dále kontroly SFŽP nesplňuje parametry v zajištění požární pohotovosti a proto byl projednáno a po té schváleno, aby nám tuto činnost prováděl Hasičský sbor Nasavrky.

Tato dohoda byla Praha,  která opětovně proběhla na skládce s velmi dobrým výsledkem. Audit  obce jsme měli za 1, kontrola  pojištění, rovněž v pořádku, včetně další běžné činnosti..

 

- Odpadové  hospodářství – bylo  smluvně  zajištěno  ukládání  nebezpečného odpadu na sběrný dvůr do Nasavrk. Obec za Vás platí 500,- Kč měsíčně. Je třeba, aby jste tuto službu využívali a na skládku v Nasavrkách nebezpečné odpady dováželi. Znovu upozorňuji, že

velkoobjemový kontejner slouží pouze na větší domovní odpad a né, na ledničky .televize,

pračky, železo, baterie, pneumatiky, zářivky apod…

 Zatím stále necháváme stejný poplatek za odpady  250,-Kč a proto Vás žádáme o dodržování

základních pravidel pro ukládání odpadu. Náklady na jednu osobu jsou pro obec 580,-kč./rok.

 

Mikroregiony, nám umožňují čerpat dotace na běžné vybavení a úpravy obecních prostor v

souladu s danými podmínkami. Podporuje kulturní akce, na které rovněž finančně přispívá,

aby byl zachován kulturní a historický rozvoj obcí.

Zde patří poděkování mysliveckému sdružení Pravěké  Hradiště a všem dalším občanům za pomoc při této akci na výlovu ryb. Sešlo se 68 lidí  včetně dětí. Akce byla úspěšně hodnocena.

5)

-Ve výkonu státní správy došlo ke snížení dotací, včetně státních platů.

-Dále proběhly dvoje volby, do Senátu a do komunální sféry. Letošní volby  byly obzvláště

poznamenány napětím z toho co bude následovat z politické vývoje země  a samozřejmě i dění na obci.

-Starosta poděkoval za důvěru voličům za práci v zastupitelstvu odcházejícím členům zast.

Prohlásil, že bez jejich podpory a důvěry není možné dělat ,tak kvalitní a prospěšnou činnost pro další rozvoj obece.

6)

Zpráva místostarosty obce – o práci kontrolního a finančního výboru a také sociální komise.

            Hodnotil ji za velmi dobré a prospěšné k zajištění základní činnosti a chodu obce. 

7)

Zpráva účetní – rozbor finančních prostředků a rozpočet obce.

8)

Plán obce na rok 2011.

9)

Různé – diskuse , ukončení pracovní části a po té následuje kulturní posezení s pohoštěním. 

 

 V Hodoníně dne 18.2.2011.Zapsal: Blažek Miroslav                                             Ověřil:

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 18.2.2011.

za přítomnosti široké veřejnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce:

 

         bere na vědomí:  Podrobnou zprávu starosty o hospodářské činnosti obce,

                                    včetně hospodaření v lese.

                                  - zprávu starosty o dokončení rekonstrukce elektrického vedení

                                    nové elektro. po celém Hodoníně, akci řídil ČEZ.

                                  - zprávu o opravě osvětlení

                                  - zprávu o zaplocení části hřiště

                                  - zpráva o opravě nájezdů v lese

                                  - zpráva o údržbě obecních ploch a hřiště

                                  - zprávu o průběhu projektu na opravu vodního řádu

                                  - zprávu o zrušení funkčnosti pohotovosti hasičů,

                                   jednotka zůstává jen v součinnosti s civilní ochranou

                                  - zprávu o odpadech a nebezpečný odpad

                                  - zprávu o výkonu státní správy , vyhlášky,průjezdnost

                                   MK,školství, kulturní akce a poděkování za organizaci.

                                  - zpráva místostarosty o činnosti výborů a komise.

                                  - zpráva pani účetní, financování obce

                                  - plán obce na rok 2011.

                                  - rozpočet obce na rok 2011.

 

 

           Schvaluje:  Celý průběh jednání a široké obeznámení občanské veřejnosti

                              s děním na obci, včetně hospodářské činnosti.

                             - plán obce na rok 2011.

                             - rozpočet na  rok  2011.

                             

 

 

V Hodoníně dne 18.2.2011.

 

 Blažek Miroslav                                                               Mgr. Blažek Jan

      Starosta                                                                           místostarosta