Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 24.1. 2011.

------------------------------------------------------------------

 

Přítomni: Miroslav Blažek, Stanislav Kubata, Milan Trpkoš, Marie Šimonová,

                Michal Mojžíš, Martin Kulhánek, Mgr.Jan Blažek.

                Přizvána : Pani Pokorná Helena – účetní

 

Program  - dle předem poslané pozvánky

 

    Zahájení zasedání a přečtení usnesení z minulé schůze.Bylo předloženo ověření zápisu

       a usnesení ze dne 13.12. 2010.

 

    - Dále byl projednán plán na rok 2011, který je v souladu s naplněním  plánu na  čtyřleté    

       volební období a zapadá do MÚP obce. (Místní územní plán obce)  Následně na  projednávané

       úkoly, byl  plán na rok 2011 schválen všemi hlasy.

 

- Na  základě  projednávaných  úkolů byl  rozpočet  obce na rok 2011  projednán a poté

       schválen všemi 7. hlasy zastupitelstva.

    Pani účetní H. Pokorná podala zprávu o skutečném stavu financí za rok 2010.

 

    - Dalším bodem jednání byla zpráva o výsledku provedení inventury za rok 2010, včetně

       odepsaných a zrušených věcí. Týkalo se to zejména dvou koleček, která  byla  zničena

       při rekonstrukci elektroinstalace v obci.( Byla zapůjčena Romům na odvoz  kamene a

       zeminy). Dále neopravitelný a nefunkční mobil starosty obce, starý byl vyřazen.

       Zastupitelstvo obce, jako komise, souhlasí s vyřazením uvedených věcí. Dále souhlasí 

       s výsledkem inventury, která je doložena v písemné podobě ve své složce.

 

    - Zastupitelstvo projednalo a poté schválilo provedení výroční schůze na  18. 2. 2011 v

       19oo hod. Na zasedání bylo schváleno podat občerstvení v hodnotě 90,- Kč/1.občana. 

 

   - V různém byla projednána  zimní údržba  MK a  odsouhlasena  opětovně výše ceny za  

     1. hodinu práce.I nadále bude stejná, jako u pana Antoše , tedy 450,- Kč/1 hod.

 

  - Na závěr jednání byl přednesen návrh na usnesení, návrhovou komisí, který byl poté

     schválen všemi 7.hlasy.Zastupitelstvo pověřuje starostu, přípravou výroční schůze.

     Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast a zasedání ukončil.

 

 

 

  V Hodoníně dne 24.1.2011.

  Zapsal: Mgr.Jan Blažek                                            Ověřil:

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 24.1.2011.            

----------------------------------------------------------------------

 

 

Zastupitelstvo obce

 

     Bere na vědomí: Zprávu o přijatém usnesení z minulého zasedání a ověření zápisu.

                              - Projednání plánu na rok 2011.

                              - Projednání doplnění rozpočtu na rok 2011.

                              - Zprávu o výsledku provedené inventury

                              - Zprávu o přípravě výroční schůze na 18.2.2011.

                              - Zprávu o údržbě MK v zimním období

                              - návrh na usnesení z dnešního zasedání  

 

 

             schvaluje : Plán činnosti obce na rok 2011.

 

                             -  Doplnění přípravy rozpočetu obce na rok 2011,

                                                o spoluúčast k dotaci z Mikroregionu CŽH                                               

 

                             -  Výsledek provedené inventury za rok 2010

 

                             -  Přípravu výroční schůze a výši 90,-Kč na občerstvení na1.osobu

 

                             -  Za prohrnování sněhu 450,-Kč/1hod.

 

                             -  Návrh na usnesení, zastupitelstvo obce schvaluje všechny body

                                 usnesení všemi 7. hlasy.

 

            Pověřuje :   Starostu obce přípravou výroční schůze , včetně zajištění občerstvení.

 

 

 

   V Hodoníně dne 24.1.2011.

 

    Blažek Miroslav                                                          Mgr. Blažek Jan

          starosta                                                                      místostarosta