Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 13.12.2010.

 

Přítomni : Blažek Miroslav, Kubata Stanislav, Trpkoš Milan, Šimonová Marie, Mojžiš Michal

                 Kulhánek Martin, Mgr.Blažek Jan.

 

 

Program : Dle předem poslané pozvánky.

 Zahájení jednání,  přečtení zápisu a usnesení z minulého ustavujícího zasedání, objasnění

volby  místostarosty obce, příprava plánu na rok 2011, příprava rozpočtu na rok 2011, příprava MÚP obce minimálně na 10 let, prohrnování sněhu, komunální odpady, schválení usnesení, diskuse a závěr jednání.   

 

Jednání: Starosta obce zahájil zasedání v 19. 05 hod.přivítal zastupitelé a přečetl zápis i usnesení z minulého zasedání. Ověřovatelé potvrdili právoplatnost skutečného jednání

svým podpisem. Zastupitelstvo rovněž souhlasí se zněním zápisu i usnesení.

 

Dále byl zvolen zapisovatel , Mgr. Jan Blažek a ověřovatelé zápisu, Trpkoš, Šimonová. Návrhová komise bude pracovat ve složení Blažek Mir, Mar.Kulhánek, Michal Mojžiš.

Starosta obce svolal zastupitelstvo řádně a včas v souladu se zákonem o obcích a protože

je přítomno všech 7. zastupitelů prohlásil, že je zastupitelstvo usnášení se schopné a dal

hlasovat o programu, popřípadě o jeho doplnění. Jelikož tomu tak není, dává hlasovat o

schválení programu, který je následně přijat všemi hlasy.

 

Předseda návrhové komise M. Blažek přednesl dotaz pana Kulhánka na minulou volbu místostarosty obce. Po delší rozpravě byla tato volba objasněna. Zastupitelé si sami navrhli a po-té schválili jinou volbu, tedy místo veřejného hlasování – tajnou volbu s určením způsobu

volby kandidáta do funkce. Bylo schváleno, že místostarostu bude dělat – ten kandidát, který

dostane nejvíce hlasů. Následně na to byla potvrzena volba místostarosty obce Mgr. Jana Blažka všemi 7. hlasy zastupitelstva obce.

V tomto znění byl dán návrh na usnesení číslo 1. potvrzení volby místostarosty obce.

 

3) Zastupitelstvo projednalo přípravu plánu na rok 2011, který bude schválen v lednu následujícího roku a vyvěšen na úřední desce. Návrh usnesení č.2.

 

4) Zastupitelstvo projednalo rozpočet obce na rok 2011, návrh usnesení č.3.

 

5) Zastupitelstvo projednalo a  po-té  schválilo změnu rozpočtu za rok 2010.Návrh usnesení

    číslo 4. Starosta obce podal podrobnou informaci o přerozdělení rozpočtu.

 

6) Starosta obce dal příkaz k provedení inventury za rok 2010, ke dni 31.12.2010.

    Návrh na usnesení číslo 5. Byla navržena a zvolena komise pro uvedenou inventuru.

 

7) Komunální odpady. Bylo projednáno a po té schváleno  ponechat  placení odpadu  ve

    stejné výši, jako v minulém roce – tedy 250,- Kč. Na jednu osobu. Dále byl schválen     dodatek ke smlouvě o navýšení ceny za služby odvoz odpadu, pro Hlinecký

 mikroregion, (jedná se pouze o státem navýšené procento). Návrh na usnesení č.6.

 

8) V diskusi bylo schváleno,  zakoupení pluhu na sníh a  prohrnováním pověřit pana Františka

    Pilaře. Dohodnutá cena je stejná , jako u p Antoše , tedy 450,-Kč za jednu hodinu. Tím by   

   se mělo předejít nepříjemnostem, jak bylo v minulosti řečeno. Dále proplacení výborů a

   dorovnání fakturací za rok 2010.  Návrh na usnesení č.7.

 

9) Návrhová komise dává návrh na usnesení všech bodů jednání a zastupitelstvo je beze

    zbytku potvrzuje všemi 7, hlasy.  

 

10)Starosta obce poděkoval zastupitelům za vstřícné jednání a popřál jim hodně zdraví ,

     úspěchů a pěkné prožití vánočních svátků.

 

V Hodoníně dne 13.12.2010.

 

Zapsal: Mgr.Jan Blažek                                              Ověřil:

           místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 13.12. 2010.

-----------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce:

 

       Bere na vědomí: Všechny potřebné formality pro vedení  zasedání  zastupitelstva,

                                - přečtení zápisu a usnesení, program, usnášení se schopnosti zast.

                                  dle přítomnosti všech členů a schválení programu zasedání.

                                - návrh na usnesení č.1 objasnění volby místostarosty.

                                - návrh na usnesení č.2 volba návrhové komise a zapisovatele.

                                - návrh na usnesení č.3 příprava rozpočtu na rok 2011.

                                - návrh na usnesení č.4 změna rozpočtu za rok 2010.

                                - návrh na usnesení č.5 příkaz starosty k provedení inventur

                        - návrh na usnesení č.6 projednání výše poplatku za komunál.odpad.

                                - návrh na usnesení č.7 zimní údržba MK a zakoupení pluhu na sníh.

 

           Schvaluje: Návrh na usnesení č. 1.

                                  Doplňující volbu místostarosty obce Hodonín, která je stejná jako v

                                  předešlého zasedání a  potvrzuje  do její funkce  Mgr. Jana  Blažka

                                  všemi 7 hlasy – proti 0,- zdržel se 0.

                            

                                  Návrh na usnesení č. 2.

                                  Přípravu plánu na rok 2011, který bude schválen příští rok v lednu

 

                                  Návrh na usnesení č. 3.

                                  Rozpočtové provizorium na rok 2011

 

                                  Návrh na usnesení č. 4.

                                  Změnu rozpočtu za rok 2010+podrobné předložení schvalovaných změn.

                 

                                  Návrh na usnesení č. 5.

                                  Provedení inventur za rok 2010 a zvolení inventární komise

 

                                  Návrh na usnesení č. 6.

                                  Zachování stejných cen za odvoz komunál. odpadů- tedy 250,-/osobu

                                  Příplatek , dle dodatku ke smlouvě za jeho odvoz,dle státem daných %.

 

                                  Návrh na usnesení č.7.

                                  Zakoupení pluhu na sníh obcí a prohrnováním pověřit pana Fr. Pilaře,

                                  za stejných podmínek, jako prohrnoval p.Antoš – 450,-Kč./1hod.

 

                                  Návrh na usnesení č.8.

                                  Zastupitelstvo schvaluje celé usnesení všemi 7. hlasy.

                                     

               Pověřuje :  Starostu a místostarostu obce - přípravou plánu a rozpočtu na rok 2011

 

   V Hodoníně dne 13.12.2010.

    Blažek Miroslav                                                              Mgr. Blažek Jan

       Starosta                                                                            místostarosta