Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne  10.11. 2010.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni : Kubata  Stanislav, Šimonová  Marie, Mgr.Blažek  Jan, Trpkoš  Milan,

                 Blažek Miroslav, Kulhánek Martin,omluven Michal Mojžíš.

                 Předseda návrhové komise: Starý Josef.

 

 

Program :  Zahájení zasedání , složení slibu , určení zapisovatele a ověřovatele zápisu,

volba starosta a místostarosty , schválení jednacího řádu  zastupitelstva obce Hodonín ,

kontrolní a finanční výbor, odměny zastupitelstvu, schválení usnesení, diskuse, závěr.

 

1. Ustavující zasedání zahájil pan Miroslav Blažek ve středu 10.11.2010 v 18,30 hod.                 

    Přivítal nové zastupitelstvo obce a zároveň je seznámil s výsledkem hlasování.

    Ustavující zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením  § 91 a § 93

    zákona o obcích č. 491 / 2001 Sb. Přítomno je šest zastupitelů a proto je zasedání usnášení

    schopné,dle výše uvedeného zákona o obcích.

 - Pan Miroslav Blažek se dotázal přítomných členů zastupitelstva , zda míjí připomínky ke

    stávajícímu programu, nebo zda ho chtějí doplnit. Jelikož  tomu  tak  není , dává hlasovat o

    schválení programu, který byl následně všemi hlasy přijat.

 

Po-té předseda návrhové komise pan Josef Starý,  ověřil  platnost  osvědčení každého člena

    zastupitelstva, které vydal  pověřený úřad Nasavrky. Zároveň  bylo  konstatováno , že  jsou

     všichni  členové  zastupitelstva řádně zvoleni a žádný se  nevzdal  svého  mandátu. Tím

    jsou splněny všechny podmínky pro složení slibu a volbu starosty a místostarosty obce.

     

2. Složení slibu členů zastupitelstva bylo podle zákona o obcích ,dle § 69 odst. 3. přistoupeno

    předsedajícím předsedou návrhové komise panem Josefem Starým , který slib přečetl a do

    jeho rukou potvrdil znění slibu svým  podpisem a slovem slibuji , každý člen zastupitelstva.

    Pan Starý  konstatoval, že všichni zvolení členové zastupitelstva složili zákonem stanovený

    slib a mohou se ujmout svého mandátu.

3. Zapisovatelem jednání byl schválen : Mgr.Jan Blažek, ověřovatelem – Marii Šimonová,

    Miroslav  Blažek a Milan Trpkoš.

 

4. Po krátké přestávce byl dán návrh na usnesení o volbě -  starosty a  místostarosty obce.

   Ze zákona je dána veřejná volba (aklamací), jestliže se zastupitelstvo nedohodne jinak.     ( citace ze zákona o volbě starosty a místostarosty) Zastupitelstvo však dohodlo a schválilo jinou volbu, tedy tajné hlasování.

   Do rukou předsedy návrhové komise , byl předán nejprve návrh na volbu starosty a po té na

   volbu místostarosty obce.Do uvolněné funkce starosty obce byl navržen pan Mir. Blažek .

    Předsedající  vyzval  všechny členy zastupitelstva k tajnému hlasování o volbě starosty.

 - Do uvolněné funkce starosty obce Hodonín, byl právoplatně zvolen  Miroslav  Blažek       -  šesti hlasy.(žádný proti 0, zdržel se hlasování 0.

- Do funkce neuvolněného  místostarosty byl navržen Mgr. Jan Blažek, pan Kulhánek Martin

   Zastupitelstvo dalo návrh do usnesení, hlasovat tajně ( tedy schválenou jinou volbu místostarosty) tedy  bylo schváleno zvolení místostarosty, který v tajném hlasování dostane nejvíce hlasů  

 Předseda návrhové komise pan Starý, vyzval zastupitelé k tajnému hlasování o zvolení         

   nového místostarosty obce.

- Tajným hlasování byl  zvolen  Mgr. Jan Blažek , který dostal nejvíce hlasů.

   Tajná volba byla zkontrolována všemi členy zastupitelstva.  Předseda návrhové komise , pan Josef Starý  po-té ukončil volbu  starosty  místostarosty  obce a  předal  slovo nově zvolenému starostovi.

                                             

                                                               II.

 

5. Nově zvolený starosta obce pan Miroslav Blažek  poděkoval zastupitelstvu i veřejnosti za   

    projevenou  důvěru. Dále  projednal   návrh  odměn  na  funkci  uvolněného  starosty  a 

    neuvolněného místostarosty obce. Zastupitelstvo  schválilo  plat  starosty, dle  podmínek

    daných zákonem č. 50/ 2006 částkou 21 864,- Kč. Plat neuvolněného místostarosty obce,

    byl schválen stejný jako v uplynulém období, tedy 3 008,-Kč., rovněž tak, jako pani účetní

    Heleně Pokorné a 300,- Kč měsíčně každému členu zastupitelstva.

    Poté  nastínil hlavní záměry obce, dle programu obnovy venkova. Je před námi ještě mnoho  

    práce, ale věřím, že společnými silami, se nám postupně podaří naše plány splnit.

    Jde nám hlavně o to, aby zastupitelstvo i nadále pracovalo ve prospěch celé    

    naší obce a staralo se o její postupný rozvoj. 

 

   Dalším bodem jednání bylo projednání a  schválení předloženého jednacího řádu.

   Zastupitelstvo obce schválilo jednací řád v plném rozsahu svého znění.

 

- Dále bylo rozhodnuto - zachování kontrolního a finančního výboru a také sociální komise obce. Zároveň bylo dohodnuto doplnit  tříčlenný kontrolní výboru po odstoupení starých členů. 

 

- Finanční výbor:   předseda –  Kulhánek  Martin,  Trpkoš  Milan,  Starý  Josef.

- Kontrolní výbor: předseda  – Kubata Stanislav, Mojžíš Michal,Blažek Mir.ml.

- SPOZ :  předseda – Šimonová Marie, Kubatová Marie, Pospíšilová Emílie,Paulusová Zden.

 

6. V diskusi místostarosta obce Mgr.Jan Blažek   poděkoval  za  důvěru  zastupitelstvu i

    veřejnosti.Dále vyzvedl náročnost práce zastupitelstva ve prospěch všech občanů obce.

 . Dále řekl , že dlouholetá, cílevědomá a trpělivá práce starosty, nyní přináší plody celé

   naší vesnici. Vždy jsme měli zájem o Vaše dobro a o to aby se nám všem lépe žilo.

 

 - Dále starosta obce připomněl, že k rozvoji venkova patří i nový Místní územní plán, který

    musí být do budoucna vypracován a požádal o případné návrhy občanů k jeho doplnění.    

 - Cílem bude postupné zapracovávání různých návrhů do plánovaných potřebných akcí, dle

   priorit obce, včetně schválení MÚP nadřízenými orgány.       

  

 

7. Na závěr starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva za účast na jednání a s

    přáním hodně pracovních úspěchů a zdraví , zasedání ukončil v 21.30 hod.

 

 

 

V Hodoníně dne 10.11.2010.

 

Zapsal: Mgr.Jan Blažek                                          Ověřil :

 

 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 10. 11. 2010.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce:

 

         Bere na vědomí: Návrhy na usnesení zastupitelstva obce Hodonín.

                                       Č.1. Zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva obce

                                     - ověření platnosti mandátů členů zastupitelstva

                                     - návrh na usnesení č.2. složení a podepsání slibu všech

                                       členů zastupitelstva a volbu předsedy návrhové komise

                                       pana Josefa Starého

                                     - návrh na usnesení č.3 o způsobu volby kandidátů do

                                       funkce starosty a místostarosty obce (veřejná,nebo jiná )

                                     - návrh na usnesení č.4.o projednání platu starosty,

                                       místostarosty, účetní a zastupitelů

 - návrh do usnesení č.5. doplnění nových členů do

   kontrolního a finančního výboru ( tříčlenné výbory)                                            

                                    - návrh na usnesení č.6.projednání a schválení jednacího řádu

                                    - schválení všech návrhů usnesení číslo 7.

 

                    schvaluje: návrh na usnesení číslo 1.

                                     zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hodonín

                                     a ověření platnosti mandátu všech zvolených zastupitelů

                           

                            návrh na usnesení číslo 2.

                                     Volbu předsedy návrhové komise p.Josefa Starého a složení

                                      slibu, včetně podpisu každého člena zastupitelstva 

                           

                            návrh na usnesení číslo 3.

                               a/  Způsob volby starosty a místostarosty obce - byla schválena

                                     jiná volba – tedy tajné hlasování s určením způsobu volby.

                                     Kandidát, který dostane nejvíce hlasů bude zvolen do funkce.

 

                            Zastupitelstvo obce volí starostu Miroslava Blažka

                                     Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů, proti 0,zdržel se 0.

 

                               b/   Zastupitelstvo obce volí jednoho místostarostu, který dostal

                                     nejvíce hlasů Mgr. Jana Blažka, dostal - pro 3 hlasy, proti dva a                                                                   

                                     jeden byl dán p.Šimonové.

 

                                c/ Druhý kandidát na místostarostu pan Martin Kulhánek nebyl

                                    zvolen – dostal hlasy - Pro 2, Proti 3 a jeden byl dán p. Šimonové.     

 

                           návrh na usnesení číslo 4.

                                   Zastupitelstvo schvaluje plat uvolněného starosty, dle zákonem daných

                                   podmínek č. 50/2006 na částku 21 864 ,- Kč. Neuvolněnému místostar.

                                   plat, jako v minulém období na 3 008,-Kč, rovněž  tak plat  pani účetní

                                   Heleně Pokorné na 3 008 měsíčně a každému dalšímu členu zastupitel.

                                   obce částku 300,- Kč měsíčně.  

                

                        

                                              strana II.

 

                                  návrh na usnesení číslo 5.

a/ Zastupitelstvo schvaluje návrh na usnesení č.5.- doplnění kontrolního výboru, po odstoupených členech starého výboru. Předsedou byl zvolen Kubata Stanislav, člen

výboru Michal Mojžiš a Blažek Miroslav ml.

 

b/ Zastupitelstvo schvaluje tříčlenné složení kontrolního a také staronového finančního

výboru. Finanční – předseda , Kulhánek Martin, Trpkoš Milan, Starý Josef

                        

c/ Zastupitelstvo dále schvaluje usnesením číslo 5 zachování sociální komise obce SPOZ

 předsedou  je  pani  Šimonová Marie – členové  Kubatová , Marie ,  Pospíšilová Emilie,

Paulusová Zdenka.

 

 

                               návrh na usnesení číslo 6.

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo  návrh na usnesení č.6.platnost prodloužení jednacího řádu zastupitelstva obce.

 

 Schválení usnesení ze dne 10.11.2010. číslo 7.

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje všechny body usnesení  6 hlasy – Proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

V Hodoníně dne 10.11.2010

 

Blažek Miroslav                                                             Mgr. Blažek Jan

     starosta                                                                          místostarosta