Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 14.5.2007 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni: Mgr.Blažek Jan, Slanina Václav, Kulhánek Martin, Trpkoš

                Milan, Šimonová Marie, Paulusová Zdenka, Blažek Miroslav  

 

Program: Dle přiložené pozvánky,

    

Po zahájení zasedání starosta obce seznámil zastupitelstvo s provedením plánovaných úkolů  v lese.  Úklid klestu  a  sázení  stromků bylo provedeno hned z jara , aby se využilo  vlhkého  podloží pro vlastní sadbu. Další plánovaná těžba po kalamitě (vývraty) se postupně likvidují. Obec bude dále opravovat lesní cesty.

-  Údržba obecních prostor –  kácení zlomené lípy u rybníka a úklid větví, bylo provedeno brigádně a všem občanům, kteří pomáhali s likvidací nebezpečného stromu patří poděkování.

- Dále probíhá sekání hřiště 2x ,  sekání  obecních  pozemků  nad křížkem , okolo rybníka ,     

podél chodníku i  příkopu a také okolo obecního úřadu, které  provádí starosta obce.

 

2 – Zastupitelstvo projednalo návrh společnosti  AV  CZ  Nasavrky o nové spolupráci  pro  vyvážením komunálního odpadu a zavedení popelnic do každého domku, včetně chalup a

také chat. Společnost AV CZ by popelnice občanům zajistila zdarma . Je samozřejmé, že po

dobu životnosti popelnic by se každý z nás o ní staral , jako o svůj majetek. V případě znehodnocení vlastní vinou by si musel každý občan pořídit novou popelnici na své náklady.

Nová  smlouva  by  platila  od  1.1.2008, až  po  přehodnocení  nákladů na odvoz a likvidaci

komunálního odpadu. Odvoz by se prováděl po čtrnácti dnech pravidelně.  ( 24 x za rok)

Starý  kontejner  by se vyřadil a  používal by se jen  mimořádně, pro potřebu našich  občanů

jedenkráte , nebo dvakrát do roka. 

 

3. Upozornění občanům , kteří mají ještě zájem o zapojení bezdrátového internetu. Nabídka

firmy Kulich stále platí a je potřeba , aby si každý sám dojednal termín připojení , jak se mu hodí. Telefonické spojení si můžete vyžádat na . Zapojení je možné i po pracovní době.

 

4. Průběh prací na likvidaci skládky v lesena mnohé dotazy občanů a veřejnosti, potvrzujeme,  že práce  probíhají ,  podle stanoveného  harmonogramu . Čištění  podzemních

vod  ,, vlastní sanace‘‘  probíhá od sprovození a kolaudace elektropřípojky  v plném  rozsahu

sledovaného prostoru. Čeká se , až klesne hladina  vrchních vod v prostoru  skládky , která je  

stále přečerpávána z vrtů do čistící kolony. Čistička  je umístěna v pracovním domku.

Vlastní likvidace chemikálií v tělese skládky by měla začít v červnu 2007. Všechny škodlivé

odpady budou odtěženy a lesní prostor bude opětovně zrekultivován.

 

5. Zastupitelstvo naplánovalo Vítání občánků na sobotu 26.5.2007. Začátek bude ve 14 oo h.

Dále souhlasí s podpořením  každého nového občánka , peněžním darem , jako  předchozích

případech. SPOZ zajistí potřebné pohoštění. Program zajistí starosta obce.

6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo kulturní akci pro děti a mládež na srpen s návaznosti

na zajištění vlastního programu.

 

Zapsal: Mgr. Jan Blažek                           Ověřil: