Zápis z jednání zastupitelstva obce Hodonín a výroční zpráva za přítomnosti občanů,  ze dne  30. 3. 2007.

    ---------------------------------------------------------

       Zahájení zasedání  -  přivítání  občanů a hostů

            Každý rok Vás seznamujeme s hospodařením obce a plánem na následující rok, t.j. 2007

 

Program  ,  dle pozvánky – seznámení s jednotlivými body

 

Přítomni , dle prezentační listiny

 

Zpráva o hospodaření obce - zastupitelstvo plní své úkoly podle schváleného Místního územního plámu obce s návaznosti na rozpočet a dotace z POV, nebo státu. Podle druhu

dotace se musí operativně přizpůsobit k plnění pro každý rok zvlášť.

 

1. Plánované akce v roce 2006 jsme postupně plnili,dle možností obce s návaznosti na

prioritní akce , což je likvidace skládky nebezpečného odpadu a projekt na opravu vodního řádu pro občany , kteří nemají svoji vodu.  

- je opraven zbytek cesty   za p. Trojanem a cesta  od směrem Dolečka okolo p.Tiché. Zbývá

dokončit chodník u pana Hnízdila, který je téměř hotový.

- Práce na údržbě obecních prostor se dělají postupně,  podle potřeb obce. Sekání travní hmoty na hřišti, okolo rybníka a pod ním, rovňež  tak i okolo a jiné plochy.

Nebudeme mluvit o údržbě této budovy , což je každoročně nutné.

      Dále

- Provedení elektropřípojky k vodním zdrojům obce, byla jedna z hlavních akcí v loňském

roce.  Při této akci  byla  provedena i příprava odboček elektro .. k rodinným domkům.

Bude tím zesílené vedení , nebude houpat napětí a bude méně oprav.

   

- Propojení obce na bezdrátový internet – je hotovo 6 . přípojek a další se plánují.

 

- Postupná oprava svážnice – práce v lese a  hospodářská činnost.

 Nasázelo se 2 400 smrčků na předem vyklizené plochy lesa. Všechny stromky byly včas

ošetřeny proti okusu zvěře.  Z lesa měla obec cca.. 415 000,- Kč.,  při  těžbě  318, 66m3,

za 1 rok , což je průměrně 1302,- Kč na 1 kubík dřeva. 185 000,- byly náklady v lese.

Čistý zisk z lesa je 230 000,- Kč. Kontrolní dohlídka v lese na vlastní hospodaření a veškerou

činnost provedl nadřízený orgán ČIŽP Hradec Králové.

 

- Dále byl přivezen zbytek vojenského materíálu,pro zajištění případného havarijního stavu,

nebo krizového řízení obce.

 

- Zadání projektu na vodní zdroje , dle průzkumu obce v září 2006 a předběžné studie.

Možnosti  přípojení  vodního řádu z Nasavrk u společnosti VAK Chrudim.

 

Zajištění všech potřebných podmínek pro zahájení konečné likvidaci skládky nebezpečného

odpadu v lese 413/1 v katastru obce Hodonín.

 

 

Dne  26.9. 2006  byla  slavnostně  zahájena  likvidace  skládky  v  obci  Hodonín .  Proběhla

tisková konference v Nasavrkách a byla zde i televize, Český rozhlas a noviny Pardubického

kraje , Mladá fronta dnes a Chrudimsko.

Je důležité, že se nám po létech namáhavé práce podařilo koněčně zajistit likvidaci této staré

zátěže. Pro občany naší obce, ale i pro širokou veřejnost to znamená zajištění čistoty podzemních vod  a  zlepšení životního prostředí .

 

Životní prostředí – patří sem skládka , vodní zdroje ,  čistota obce a odpady.

 

- komunální odpady jsme museli navýšit, protože náklady obce se neustále zvětšují.

Zastupitelstvo zvažuje i možnost svozu do popelnic a to by pro občana znamenalo náklady

Cca… 450,-Kč na osobu za 1 rok a ještě si  navíc, samozřejmě nakoupit popelnici.  

 

Vodní zdroje budou v letošním roce postupně rekonstruovány . Bude zahájena oprava

rezervoáru a oprava první části potrubí. Po - té  bude následovat propojení , již kvalitní vody

na druhou větev a tím bude docílena potřebná dostupnost zajištění vody pro občany.

Nový vodní zákon – studny – septika – žumpy, povolení o nakládání s vodami.

 

Výkon státní správy

Obecní zastupitelstvo musí zajišťovat neustále zákonný chod obce,který je stále kontrolován.

Od auditu obce , přes další kontroly, např. ČIŽP, Hradec Králové, Min.živ.p. Praha ,stavební

činnost a další složky činné ve státní správě./ Finanční, inventury  apod…/ 

 

-  Zajištění zdárného průběhu voleb , jak do Parlamentu ČR, tak do voleb Senátních a Zastupitelstev obcí – Patří zde poděkování všem členům komise za jejich činnost.

 

Školství – Mrzí nás velké navýšení na jednoho žáka ve škole v Nasavrkách, které již dnes je

7 236,-Kč. Z r, 2006 do 2007 je to o 1 940 ,- Kč navýšení. Pro zajímavost uvádím,že od roku

2004, kdy  obec platila 2 854,-Kč,- na žáka je to o 4382,- Kč navýšení.

Mikroregion- CŽH Nasavrky a Hlinsko.

 

Hasičský záchranný sbor Pardubice – součinnost obce – krizový štáb

 

Pozemky obce – centrální pozemková úprava všech pozemků.

 

Zpráva pani účetní  Heleny Pokorné – hospodaření s Financemi obce

 

- Mgr. Jan Blažek - Práce komise a výborů byla kladně hodnocena

 

- Plán obce na rok 2007

 

Diskuse : odpady – vyhláška o čistotě a pořádku obce, vodní zákon

         Kalendáře na rok  2008 , internet.

 

Ukončení pracovního zasedání .

 

 Pozvání ke  kulturnímu  posezení s pohoštěnín.