Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 22.1. 2007

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni: Šimonová Marie, Paulusová Zdenka, Kulhánek Martin. Slanina Václav, Mgr.Blažek

                Jan , Blažek Miroslav, Trpkoš Milan.

 

Program , dle přiložené pozvánky

 

1.Starosta obce zahájil zasedání a seznámil zastupitelstvo s provedením inventury za rok2006.

  Inventární komise prověřila veškerý majetek obce a konstatovala , že je s ním nakládáno                    v  souladu se všemi právními předpisy. Rovněž kontrolní a finanční výbor nezjistil žádných

 závad ve vedení účetnictví. Všechny příjmy a výdaje jsou vedeny pečlivě a přehledně.

 

2. Hospodaření v lese se naplňovalo , dle DLHP Hradec Králové a zapadlo do plnění pláno-

  vaných akcí v obci. Rovněž pěstební práce v lese byly včas zajištěny. Zbývá vysázet 2000

ks. stromků (smrk) po těžbě, která proběhla ve čtvrtém čtvrtletí  roku 2006.

    

3. Hodnocení průběhu prací na skládce bylo velmi uspokojivé. Bylo konstatováno , že veškeré přípravné práce jsou k dnešnímu dni včas dokončeny. Zejména elektropřípojka i s kolaudací

byla ukončena v prosinci roce 2006. Dále práce na přístupové cestě byla  dokončena těsně před napadením sněhu , což je důležité k dalšímu zajišťování postupné sanace skládky.

 

4. Zastupitelstvo projednalo a  po - té  schválilo plán obce na rok 2007. (Samostatná příloha)

 

5. Zastupitelstvo projednalo a  po – té schválilo rozpočet obce na rok 2007.(sam . příloha)   

 

6. Dále zastupitelstvo projednalo provádění prací pro obec a výši odměn za tuto činnost.

 Práce budou prováděny na základě podepsané dohody o provedení práce. Za drobné práce

 se bude odměna stanovit, dle náročnosti požadovaného úkolu.  

Odměna v lesním hospodaření bude, dle norem LZ s přihlédnutím na okolnosti složitých prácí, které se většinou provádějí na fakturace.

 

7.Zastupitelstvo obce připravuje výroční schůzi na měsíc březen a souhlasí s podáním občerstvení občanům zdarma.

 

 

V Hodoníně dne 27.1.2007

Zapsal Mgr. Blažek Jan                                     Ověřil: