Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne  27. 11. 2006.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni : Slanina  Václav, Mgr.Blažek Jan ,Paulusová Zdena, Šimonová Marie, Trpkoš

                 Milan, Blažek Miroslav, Kulhánek Martin.

 

Program , dle přiložené pozvánky

 

Zasedání zahájil starosta obce a seznámil zastupitelstvo s hlavními body jednání. Doplnění

sociální komise, připomínky k novému zákonu o stavební komisi, doplnění finančního a kontrolního výboru, vyhláška o odpadech, plán obce a jeho rozpočet,inventury.

 

Zastupitelstvo projednalo zachování  sociální komise na další  čtyřleté období, které bude              

pracovat ve složení – předseda Marie Šimonová, místopředseda Zdena Paulusová, člen kom.

Kubatová Marie, Pospíšilová Emilie. Všichni členové budou jmenováni rozhodnutím starosty obce ke dni 1.1.2007. Odměna celkem 3 200,- Kč.

 

- Stavební komise obce - podle nového zákona musí veškeré rozhodnutí provádět pověřený stavební odbor Nasavrky a proto se naše obecní stavební komise ruší ke dni 31.12.2006. Od 1.1.2007  by neměla vúbec žádné rozhodující pravomoce.  

 

- Finanční výbor bude jmenován rozhodnutím starosty obce ke dni 1.1.2007 a bude pracovat ve složení – předseda Martin Kulhánek ,Mgr.Jan Blažek  místopředseda, člen kom.Josef Starý

Odměna 1000,- Kč.

 

Kontrolní výbor bude rovněž jmenován ke dni 1.1.2007  a bude pracovat ve složení předseda

Šimonová Marie, místopředseda Trpkoš Milan, člen Slanina Václav. Odměna 1000,- Kč.

 

- Dalším bodem jednání bylo projednání příprav na provedení inventury a jmenování

inventární komise + příkaz starosty k provedení inventury. Bylo dohodnuto, že invent.komise

bude pracovat ve složení Předseda pí.Šimonová Marie , Kulhánek Martin,Paulusová Zdenka.

-Dále byla podána zastupitelstvu obce zpráva o průběhu přípravných prací na likvidaci chem.

skládky v lese. Práce jsou prováděny, dle plánu a vzhledem k příznivému počasí by mělo být

do konce roku provedeno kompletní zapojení elektropřípojky na skládku. V souladu s těmito

pracemi se buduje i přístupová komunikace,která bude sloužit k plynulému projíždění stavbou

v lese. Výjezd  bude s nákladem  přes louku přímo na silnici.

 

- Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášku o odpadech a po té schválilo navýšení, jak bylo již několikráte na schůzi připomínáno.Obec za odvoz a likvidaci platí 420,-Kč na jednu osobu.

Většina obcí od svých občanů vybírají poplatky v celé výši…tj. 400 – 460,-Kč / na 1 osobu.

Vyhláška pro obec Hodonín určuje poplatek ve výši 250,-Kč na jednu osobu.

Platnost vyhlášky je od  1. 1. 2007

 

- Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu rozpočtu,dle podkladů pani účetní a skutečnosti

rozpočtových pravidel.Po přečtení zaevidováno u pí.účetní Heleny Pokorné.

- Dále bylo projednáno a schváleno členství naší obce v rámci mikroregionu CŽH v MAS 

( místní akční skupina), což bude možné v budoucnosti čerpat peníze z fondů EU pro obec.

- Zastupitelstvo projednalo a schválilo postupnou opravu vodního řádu i s propojením na druhý řád z rezervoáru.Výměnu potrubí včetně přípojky u pana Drobného, který nemá vodu.