Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne  30. 10. 2006.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Přítomni : Paulusová Zdenka, Šimonová Marie, Slanina Václav , Mgr.Blažek Jan,

                 Blažek Miroslav, Trpkoš Milan, Kulhánek Martin, Starý Josef.

 

 

 

Program :  Zahájení zasedání , složení slibu , určení zapisovatele a ověřovatele zápisu,

volba starosta a místostarosty , schválení jednacího řádu  zastupitelstva obce Hodonín ,

diskuse a  závěr  jednání.

 

1. Ustavující zasedání zahájil pan Miroslav Blažek ,  který  přivítal  nové zastupitelstvo  obce

    a zároveň je seznámil s výsledkem hlasování.Ustavující zasedání bylo svoláno řádně a včas

    v souladu s ustanovením  § 91 a § 93 zákona o obcích č. 491 / 2001 Sb.

 - Pan Miroslav Blažek se dotázal přítomných členů zastupitelstva , zda míjí připomínky ke

    stávajícímu programu, nebo zda ho chtějí doplnit. Jelikož  tomu  tak  není , dává hlasovat o

    schválení programu, který byl následně všemi hlasy přijat.

 

-  Po-té předseda návrhové komise pan Josef Starý,  ověřil  platnost  osvědčení každého člena

    zastupitelstva, které vydal  pověřený úřad Nasavrky. Zároveň  bylo  konstatováno , že  jsou

    přítomni  všichni zvolení  členové  zastupitelstva a žádný se  nevzdal  svého  mandátu. Tím

    jsou splněny všechny podmínky pro složení slibu a volbu starosty a místostarosty obce.

     

2. Složení slibu členů zastupitelstva bylo podle zákona o obcích ,dle § 69 odst. 3. přistoupeno

    předsedajícím předsedou návrhové komise panem Josefem Starým , který slib přečetl a do

    jeho rukou potvrdil znění slibu svým  podpisem a slovem slibuji , každý člen zastupitelstva.

    Pan Starý  konstatoval, že všichni zvolení členové zastupitelstva složili zákonem stanovený

    slib a mohou se ujmout svého mandátu.

3. Zapisovatelem jednání navrhuji : Mgr.Jan Blažeka, ověřovatelem – Marii Šimonovou,

    Miroslava Blažeka a Martina Kulháneka. Zastupitelstvo všemi hlasy souhlasí s tímto

    návrhem.

 

4. Po krátké přestávce bylo dohodnuto, volbu starosty a  místostarosty obce, provést veřejným

    hlasováním  / aklamací  /.

   Do rukou předsedy návrhové komise , byl předán nejprve návrh na volbu starosty a po té na

   volbu místostarosty obce.Do uvolněné funkce starosty obce byl navržen pan Mir. Blažek .

    Předsedající  vyzval  všechny členy zastupitelstva k veřejnému hlasování o volbě starosty.

 

 - Do uvolněné funkce starosty obce Hodonín, byl právoplatně zvolen  Miroslav  Blažek       -  šesti hlasy,  jeden člen zastupitelstva se zdržel  hlasování.

   

 - Do funkce neuvolněného  místostarosty byl navržen Mgr. Jan Blažek.Protože nebyl dán

     jiný návrh, dal předsedající hlasovat o zvolení místostarosty obce veřejným hlasováním.

 

     Do funkce neuvolněného místostarosty byl právoplatně zvolen Mgr. Jan  Blažek  šesti   

     hlasy, jeden  člen zastupitelstva se zdržel hlasování, jako v předešlém případě. 

     Předseda návrhové komise , pan Josef Starý po-té ukončil právoplatnou volbu  starosty a

    mstostarosty obce a předal slovo nově zvolenému starostovi.

 

                                                            II.

 

5. Nově zvolený starosta obce pan Miroslav Blažek  poděkoval zastupitelstvu i veřejnosti za   

    projevenou důvěru a nastínil hlavní záměry obce, dle programu obnovy venkova. Je před

    námi ještě mnoho práce, ale věřím , že společnými  silami , se nám postupně podaří  naše

    plány splnit, ve prospěch celé naší veřejnosti. 

Po-té přistoupil k dalšímu bodu jednání. Tím bylo schválení předloženého jednacího řádu.

Zastupitelstvo obce schválilo jednací řád v plném rozsahu.svého znění.

 

- Dále bylo dohodnuto zachování všech čtyřech funkčích komisí obce. Do konce listopadu   budou navrženy případné změny ve složení, nebo vedení funkcí  výborů a komisí.

 

6. V diskusi místostarosta obce Mgr.Jan Blažek   poděkoval  za  důvěru  zastupitelstvu i

    veřejnosti.Dále vyzvedl náročnost práce zastupitelstva ve prospěch všech občanů obce.

   Zejména připomněl  náročná   jednání starosty obce o vylepšení  životního  prostředí  a     

   ekologie v rámci likvidace skládky chemického odpadu v lese. 

   Připomněl, že není možné tuto funkci starosty vykonávat po práci, vzhledem k nadměrnému    

   časovému zatížení. Jeho dlouholetá, cílevědomá a trpělivá práce nyní přinesla plody celé

   naší vesnici. Vždy jsme měli zájem o Vaše dobro a o to aby se nám všem lépe žilo.

 - Starosta obce i zastupitelstvo, bude i dále pracovat ve prospěch veřejnosti na zvelebení naší

   malé vesnice. Cílem bude postupné zapracovávání  různých  potřebných akcí, dle priorit       

   obce, včetně Vašich připomínek.

 

7. Na závěr starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva za účast na jednání a s

    přáním hodně pracovních úspěchů a zdraví , zasedání ukončil.

 

 

 

V Hodoníně dne 30.10.2006

 

Zapsal: Mgr.Jan Blažek                                          Ověřil :