Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín za přítomnosti veřejnosti, dne 13.10. 2006

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni : Kubata Stanislav, Slanina Václav, Šimonová Marie,Blažek Jan, Blažek Miroslav

   

  -  Občané obce + chataři a chalupáři

 

   - pozvaný odborník hydrogeolog , pro vodní hospodářství pan Drahokoupil – Vodní zdroje

     Ekomonitor Chrudim

 

Jednání , dle přiložené pozvánky

 

1. Výsledky průzkumu k připojení na vodní řád,  pro zásobování občanů obce,  pitnou  vodou.

 

    Starosta obce Miroslav Blažek, seznámil občany obce s veřejným průzkumem,kde se každý

    svobodně  vyjádřil, zda    zájem o přípojku  na  vodní  řád  obce, nebo zda má svoji vody        

    dostatek a přípojku nepožaduje.

    Na  základě  výsledku  průzkumu  a  připomínek  občanů , zastupitelstvo   opětovně

    projednalo všechny možnosti  zásobování obce pitnou vodou. 

  - Z  připomínek občanů   vyznělo i  případné  zásobování obce z  přípojky  VAK  Chrudim           z Nasavrcké pobočky. Toto  řešení   však  po  podrobném   rozboru  není ,  pro naší  obec   

    možné. Průzkumem se jasně prokázalo, že by nebyl zajištěn stálý odběr vody z řádu.

   Ing.Holub nám.ředitele VAK Chrudim potvrdil, že pro malý odběr pitné vody by nemělo

   význam tuto akci realizovat. Důvodem je  také to, že by nebyla zajištěna kvalita vody, která

   by v koncovém řádu zahnívala. Rovněž po ekonomické stránce by neměla tato akce za 3,5

   milionu korun žádnou návratnost.neboť by na řád bylo připojeno minimum obyvatel.

  Nikde bychom nedostali ani dotaci, protože by se nenapojilo na řád  51%  obyvatel.

 

- Po poradě s hydrogeologem panem Drahokoupilem, který se zabývá vodními zdroji v      naší  oblasti,  zastupitelstvo rozhodlo o již známé možnosti  zásobování občanů pitnou 

   vodou.

 

   1. je samozřejmě zásobování z vlastní studny, což je většina obyvatel.

 

   2. oprava a propojení obecních zdrojů, které by byly posíleny vrtem. Stávající propojení

       studní, které slouží, jako rezervoár by se opravilo. Stávající zdroj směrem k Javorníku

       je jediné možné ložisko k  odběru vody pro veřejnost, které splňuje hygienické 

       požadavky a ochranné pásmo.

    

      Na základě studie projektu pro opravu vodního  řádu obce, bude připraven hlavní

      projekt. V roce 2007  -  2008  bude následovat postupná realizace , dle finančních

      prostředků obce.

        

 

 

V Hodoníně dme 13. 10. 2006

 

Zapsal : Mgr. Blažek Jan                                 Ověřil: