Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 18. 9. 2006.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Přítomni : Mgr. Jan Blažek, Václav Slanina, Stanislav Kubata, Marie Šimonová, Miroslav

                 Blažek.

 

 

Program , dle přiložené pozvánky.

 

1.      Starosta obce seznámil zastupitelstvo s registrací kandidátních listin u pověřeného úřadu v Nasavrkách. Všech devět kandidátů splnilo potřebné podmínky a jsou v daném termínu právoplatně zaregistrovány.

 

2.      Skládka odpadů v lese – Miroslav Blažek podal informaci o slavnostním zahájení

likvidace  skládky  nebezpečného odpadu v lese. Termín otevření je  plánován na   

      27. září 2006. Pro občany obce Hodonín a i širokou veřejnost, to znamená , že se

 po létech dočkají konečné likvidace skládky a tím zlepšení životního prostředí  a

ekologie. Do této doby občané žili v podvědomí, že jim mohou kdykoli  vniknout průsakem chemikálie do studánek,nebo vrtů.Skládka odpadů je umístěna nad obcí

                    v nadmořské výšce 600 m. Je nutné připomenout, že by mohlo  dojít k průsaku

                    nebezpečných látek do vodních zdrojů na pitnou vodu.( Křižanovice, Seč .)

 

3.      Hospodaření v lese – obec hospodaří podle DLHP. V srpnu letošního roku byla            

 naš činnost kontrolována ČIŽP Hradec Králové. Pochůzkou v lesních porostech

byla kontrolována veškerá hospodářská činnost obce. Bylo konstatováno kontrolním orgánem , že obec dodržuje pravidla hospodaří v lese  v souladu s plánem.

       

4.      Různé - Starosta obce zajistil jinou firmu pro napojení bezdrátového internetu.

                                 V současné době probíhá postupné propojení..Zatím jsou hotové již čtyři

                                  přípojky z devíti.

                                -  Dále bylo projednáno navýšení finanční částky za komunální odpady,

                                   pro oba  sběrné podniky. ( Nasavrky  - Hlinsko ) .

                                -  Následně byla projednána i oprava elektropřípojek, které jsou v souladu

                                  s plánovanou  přípojkou na skládku odpadů v lese.

                                - Dále bylo projednáno technické zabezpečení voleb do zastupitelstva a 

                                   senátu.

 

 

 

        V Hodoníně dne 18.9.2006.

         Zapsal : Mgr. Jan Blažek