Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 2.5.2006

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni :  Mgr. Jan Blažek , Stanislav Kubata, Václav Slanina, Marie Šimonová,

                  Zdena Paulusová, Miroslav Blažek.

 

 

Program  - dle přiložené pozvánky

 

 

Jednání -  Zastupitelstvo obce projednalo a zároveň schválilo výsledek hospodaření obce a 

                závěrečnou zprávu auditora,pana Macků,pověřeného kontrolou Pkú Pardubice.

                Zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření s výhradami,které však nenarušily

                vlastní hospodaření a rozpočtovou kázeń.

      

          2 – Zastupitelstvo projednalo přípravu voleb do Parlamentu ČR.Starosta jmenoval

               rozhodnutím č.1 zapisovatele okrskové volební komise pani Evu Řezníčkovou.

              Ostatní příprava probíhá ,dle stanoveného harmonogramu.První schůze volební

              komise je stanovena  na 12.5.2006. Předseda a zapisovatel okrskové volební komise

              bude včas informován o školení, které se bude konat zasedací místnosti Městského

              úřadu v Chrudimi.

 

         3 – Starosta informoval členy zastupitelstva o průběhu prací v lesním hospodaření.

               Probíhá vyklízení klestu na dvou místech , kde se těžilo. Dále jsou zajištěny stromky

               na  zalesnění, které se bude postupně realizovat ,( po vyklizení klestu) Sázení strom-

              je třeba stihnout do konce května, ohledně vlhkosti půda a zajištění růstu nových

              stromků.  

 

         4 - V různém bylo projednáno vyřízení nákupu vojenského materiálu, který byl pořízen

               převodem zdarma na obec.Bylo dohodnuto a schváleno, aby starosta zajistil přepra-

               vu materiálu svým automobilem.

 

 

 

 V Hodoníně dne 2.5.2006

Zapsal Mgr. Blažek Jan                                          Ověřil :