Zápis z jednání zastupitelstva obce Hodonín a výroční zprávy za přítomnosti občanů, dne  10. 3. 2006.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zahájení schůze – přivítání občanů a hostů

                                Každoroční seznámení s hospodařením obce a plánem na rok 2006

 

Program , dle pozvánky -  seznámení s jednotlivými body

 

Přítomni , dle prezenční listiny

 

Zpráva o hospodaření obce – zastupitelstvo plní úkoly podle schváleného MÚP obce na 10.let dopředu s návaznosti na dotace z POV, nebo státu. Podle směru dotací se akce musí

přizpůsobit k plnění pro každý  rok zvlášť.

 

Plánované akce na rok 2005 jsme splnili  pořadí, tak jak nám to počasí dovolilo.

- 1/ Dle projektu byla dokončena výstavba osvětlení,směr Nasavrky a k Českým Lhoticům . Dále bylo podle připomínek instalováno světlo na rozcestí u . Tato akce byla provedena

svépomocně , brigádně a po té odborně připojena na stávající síť.

 

- 2/ Byla dokončena úprava terénu v okolí křížku s jeho následnou rekonstrukcí s oplocením.

Rekonstrukce křížku byla náročná -  vzhledem k jeho téměř havarijním stavu. Jednotlivé části byly rozebrány a po odborné opravě opět sesazeny. Písemná část byla  vyzlacena. Práce na re- konstrukci křížku provedl pan Stanislav Šimon /mladší./  Při  sestavování  křížku  pomohl Miroslav Blažek a pomocí traktoru a různých kladkostrojů, byl křížek uveden do původního stavu. - Jedná se o jediný histor.objekt a proto si opravu plně zasloužil.

 

- 3/ Byla opravena část svážnice s úsporou padesáti tisíc korun.Byla sehnána a navežena stavební suť a po té rozhrnuta bagrem ve velmi těžkých podmínkách

 

- 4/ Úklid obecních prostor po zimně.Značná část posypové hmoty byla převezena ke křížku,

kde se posloužila na vyplnění nerovnosti v terénu.  -   V letním období byla posekána travní hmota a po té uklizena z obecních prostor.

 

 

- 5/ Byla provedena úprava plochy pro cyklotrasu,- té je věnována velká pozornost mikroreg.

 

- 6/ Pěstební práce v lese – sázení stromků,vyklízení klestu, nátěry proti okusu zvěře,  byly provedeny včas i přes to , že první sníh napadl již v listopadu. Bylo natřeno 6 800 smrčků.

Dále 2 200 sm bylo nasázeno. Těžební práce jsme rozdělili na tři skupiny. V jedné pracoval

pan Kos z Pohořanky 142 m3 ,pan Pavlas z Klokočova, který udělal 106m3dřeva a pan Tichý 

udělal 127 m3. Z jara se v lese netěžilo z důvodu nemoci těžaře, což v rámci rozpočtu obce přineslo pozdější problém v zajištění potřebných akcí.

 

- 7/ Částečná oprava kolejí na cestě k chatám za p. Trojanem.

 

- 8/ Kulturní akce pro děti a mládež,byla hodnocena velmi dobře. Hledání pokladu ,divadlo,

různé hry a večer hudba pro zúčastněné občany. -  Poděkování všem , kteří pomohli zajistit

organizaci celého dne. Zúčastnilo se 47.dětí, 11.mládeže, 58 dospělé osoby,celkem 116 osob

+ divadlo a hudba.

K bodu 3 / - Životní prostředí , skládka nebezpečného odpadu v lese. 

    Každý rok Vás informujeme o tom, jaké kroky zastupitelstvo udělalo pro zajištění likvidace

    nebezpečné skládky . -  Mnozí z Vás už nevěřili, že se podaří tuto zátěž a hrozbu znečištění

    podzemních vod zlikvidovat.

Dnes už, ale víme, že po dlouhých a složitých jednání se na nás usmálo štěstí.

 - Obec se postarala o všechna patřičná stavební povolení a Vaše souhlasná stanoviska a Pardubický kraj zajistil finanční krytí celé akce. Zde došlo ke vzájemné dohodě a celou akci

jsme převedli smluvně na Krajský úřad Pardubice i s pronájmem pozemku za 1,-.za rok.

- Obec splnila všechna potřebná nařízení,která byla nutná k zajištění likvidace skládky.

Převedení na pardubický kraj bylo nutné z hlediska dofinancování 15 procent z celé akce.

 

- Informace zástupce Pardubického kraje, odborný rozbor z hlediska nebezpečných chemikálií

- technické zajištění akce, bezpečnost obyvatel, finanční krytí z dotací EU, státu a Kraje.

 

- Víte, že celý náš problém s likvidací skládky byl medializován , jak v denním tisku , tak v  

   rozhlase a nedávno i v televizi.Je vidět, že veřejnosti sleduje toto hrozící nebezpečí skládky,

  které by v budoucnu mohlo poškodit pitnou vodu nejen v Hodoníně . Také vrty v obci Javor-  , tok řeky Horní Bradlo, Sečská přehrada a další menší zdroje pitné vody v celém okolí.

 

- Výkon státní správy – Naše činnost podléhá kontrolním mechanizmům státní správy, jako je

  Audit obce – vnitřní audit kontrolován finanční a kontrolním výborem. Dále kontrola vedení  

  účetnictví a další komise obce  + inventura.

-  Školství na jednoho žáka je 6 597,92kč,- dotace je1 302,., tedy obec doplácí 5 296kč,-

    na  žáka 8 760 ,- . v roce 2004 bylo 2 854,- od té doby platíme stále více ..

 

-  Čekají nás volby do Parlamentu ČR (v červnu) a komunální volby v listopadu. Zastupitelstvo musí dopředu nahlásit počet členů zastup. A to do 90 dnů před volbami. Proto

je nutné , aby každý z vás, který má zájem pracovat v zastupitelstvu včas zvážil kandidatůru.

Uvítáme každý kladný postoj k této náročné práci.

 - Činnost Mikroregionu – Centrum Železných hor – rozhledna + internet. Hlinecko odpady.

 

 - Zadání heraulidické studie na získání znaku obce a vlajky. Podařilo se nám tuto poctu získat

 Předseda parlamentu pan  Zaorálek  prohlásil, že tento  symbol je  znakem  samospravných a suvereních obcí,které něco znamenají jak v ČR, tak i v EU. Tuto suverenitu obce je třeba ctít a vážit si jí. Je to hrdost obce , kterou si za rozvoj a zlepšení životního prostředí zasloužíme.

 

Akce které se v minulosti úspěšně dokončili.  Vzpomeňm na přestavbu a přístavbu  ,

Opravu kanalizace, výstavbu chodníků, osvětlení,rozhlasu,vybudování hřiště, úpravy terénu

proti Šimonovi a výsadba zeleně, Plynofikace obce ,následná postupná oprava všech místních

cest, zpevnění malého hřiště živičnou směsí, prodloužení osvětlení, oprava hráze rybníka,jeho následné vyčištění bláta po záplavách , úplná rekonstrukce cesty ke studním, oprava svážnice,

různé úpravy a opravy obecní budovy , údržby obecních ploch a lesní hospodářství,

- a v neposlední řadě vlekoucí se dlouholetý problém se skládkou nebezpečných odpadů, vrty

průzkum, projektová dokumentace a konečná likvidace.

 

Plán obce na rok 2006.

 Zpráva účetní

Zpráva komisí

Diskuse – odpady, vyhlášky, prodej pozemků

Závěr pracovního zasedání  a pozvání ke kulturnímu posezení s pohoštěním.