30.1.2006 – Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín

   ---------------------------------------------------------------------------

 

Přítomni : Mgr.Blažek Jan , Kubata Stanislav,Šimonová Marie, Blažek Miroslav, Slanina

                  Václav, Paulusová Zdenka.

 

Program, dle přiložené pozvánky

      

Jednání – Starosta obce  seznámil  zastupitelstvo s  výsledkem  hospodaření  za  rok  2005.

                 Bylo konstatováno, že veškeré  plánované úkoly  byly splněny.  S  projednaným

rozborem všech akcí, budou občané seznámeni na zasedání v březnu. Nejlépe bylo hodnoceno

dokončení osvětlení,což přispělo k vylepšení životních podmínek v obci a bezpečnosti chodců

 

- Dále bylo velmi kladně hodnoceno jednání ohledně zajištění likvidace skládky chemických odpadů. Ve spolupráci s Pardubickým krajem bylo opětovně požádáno o dotaci z prostředků

EU a SFŹP.Rozdíl mezi dotací a celkovými náklady bude hradit Pardubický kraj,dle projektu.

 

-  Dále byl projednán výsledek hospodáření v lese.I přesto, že se v zimním období pět měsíců    netěžilo, se nám podařilo splnit plánované práce.Těžba byla rozdělena na tři různé party. Pan 

Pavlas z Klokočova , p.Tichý z Možděnice a pan Kos z Pohořanky.

Hospodářskou činnost prováděl Miroslav Blažek včetně, vyklízení klestu,část. sázení stromků a nátěrů proti okusu zvěře, zdarma v rámci své funkce.

 

- Zastupitelstvo projednalo a po-té schválilo plánované akce na rok 2006. Plán je samostatnou přílohou tohoto zápisu.

 

K bodu 2. – zastupitelstvo schválilo výsledky inventůry za rok 2005. Dále byla projednána práce finančního a kontrolního výboru, stavební a sociální komise. Všichni plní svoji funkci v zajištění výkonu státní správy v rámci zákona a podmínek obce dobře.

 

K bodu 3. podal starosta obce informaci ke skládce odpadů v les. Podle posledních zpráv a jednání je reálná naděje na schválení všech potřebných dotací na zajištění likvidace skládky.

 

K bodu 4. bylo projednáno a schváleno napojení obce na bezdrátový internet. Všichni občané kteří mají zájem o přípojku se můžou nahlásit na .Tato akce je zajišťována Mikroregionem  Nasavrky  a  přihláška  je  závazná  pro zadání  realizace  k  Vašemu domku.

Byla projednána příprava na výroční schůzi a schváleno podání občerstvení občanům zdarma.

Zastupitelstvo kladně hodnotilo prohrnování sněhu , kde máme smluvně zajištěnou  službu po

celé zimní období. Pravidenou údržbou je zajištěna průjezdnost místních komunikací.

 

 

V Hodoníně : dne 30.1.2006

  Zapsal: Mgr.Blažek Jan                                         Ověřil:

                Místostarosta