Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne  26. 1. 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                  us. 1/ 1/ 2015

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

     Bere na vědomí : Projednání výsledku provedené inventury za rok 2014

 

                               - Zprávu o stavu prověřovaného majetku obce Hodonín

 

                               - Zprávu o stavu finančních prostředků na účtech obce

 

                               - Zprávu o přípravě a vlastním zajištění výroční schůze.

 

 

               Schvaluje : Výsledky provedené inventury .( bez závad)

                               

                                -  Zprávu o prověřeném majetku  a finančním hospodaření obce za r. 2014

 

-        Zprávu o přípravě a zajištění výroční schůze.    

 

 

               Pověřuje  : Starostu Miroslava Blažka zajištěním všech plánovaných úkolů

 

 

 

 

  V Hodoníně dne 26.1.2015               

 

   Miroslav Blažek                                                       Mgr. Jan Blažek

        starosta                                                                   místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 20.2.2015.                        

------------------------------------------------------------

                                                                                                                        u.s/ 2/ 2015

 Zastupitelstvo obce :

 

          Bere na vědomí: Zprávu starosty  o hospodaření obce za rok 2014.

                   -  splnění plánovaných úkolů – úprava místních ploch obce,

                      výměna oken na OÚ, výměna kuchyně,hospodaření v lese.

                                 - Projednání připomínek k územnímu plánu obce Hodonín

                    - Zprávu starosty o činnosti Mikroregionu CŽH a Hlinecko

                                   -Zprávu místostarosty o činnosti kontrolního a finan. výboru

                                     a také sociální komise obce Hodonín.

                                  - Zpráva pani účetní o financování obecních záležitostí, včetně

                                    fakturací a celkovém rozpočtu obce.

                    - projektovou dokumentaci na přípojky vodovodu

                                  - projednání úprav terénu na nový vrt u vodárny

 

           Schvaluje: Hospodaření obce Hodonín za rok 2014

                                  - splnění plánovaných úkolů

                                  - Rozpočet obce Hodonín na rok 2015

                                  - Plán obce na rok 2015

                                  - Plán prácí na bývalé skládce chem.odpadu

                                  - Zajištění nového zdroje pitné vody (zhotovení nového vrtu)

                                  - zprávu pani účetní o finančním hospodaření obce

                                  - usnesení z dnešního zasedání všemi 7. hlasy

                                  - úpravu terénu  pro nový vrt

                

                  Pověřuje : starostu obce zajištěním podmínek pro úpravu pozemku na vrt.

 

 

 

 

     V Hodoníně dne  20. 2. 2015.

                  

       Miroslav Blažek                                                Mgr.Jan Blažek

            starosta                                                          místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 3. 2015.

 

Zastupitelstvo obce:                                                                      u.s/ 3/ 2015

 

      Bere na vědomí: přečtení a schválení usnesení z minulé porady

 

                               - Projednání prodloužení smlouvy s Měú  Nasavrky o zajištění  požární

                                  ochrany v obci Hodonín. Projednání zrušení České hasič.jed. Hodonín   

 

                               - projednání problémů s bioodpady

 

                               - projednání nákupu popelnic na papír a plast

                               +  Projednání změny rozpočtu – zhot. Pamět. Desky 11 000,-Kč

                               + projednání úpravy cesty k novému vrtu v hod. 47 000,-Kč

                               + Náklady na nový vrt 284 000,-Kč

                               -  projednání vysvěcení praporu obce Hodonín a odhalení desky

                                  na  počest  padlým v první a druhé svět. Války.

 

                                - zprávu o opravě elek. osvětlení

 

                                - projednání usnesení z dnešního zasedání

 

 

               schvaluje :  Podepsání smlouvy o prodloužení zabezpečení požární ochrany

                                  pro obec Hodonín s Měú Nasavrky. Roční poplatek,dle schválení

                                  Měú Nasavrky. (Bylo zatím 3 000,-Kč za rok.) Zároveň schvaluje

                                  zrušení stávajícího sboru ,,České hasičské jednoty Hodonín.“

 

                               - Odvoz případného bioodpadu firmou Antoš na skládku Hlinsko.

 

                               - Nákup dvou zvonů na odpady – 1x papír a 1x plasty.

                               - Změnu rozpočtu – zhotovení pamět. desky k 70 výr. konec války 11 000 

                               + Úpravu cesty k novému vrtu v hodnotě 47 000,-Kč

                               +Náklady na nový vrt v hodnotě 284 000,- Kč

                                - Kulturní akci – vysvěcení praporu obce a odhalení pietní desky na

                                  počest padlým v první a druhé světové válce.

 

                               - Opravu el. osvětlení formou Čapek.

 

                               - Schvaluje dnešní usnesení šesti hlasy.

 

 

V Hodoníně dne 23.3.2015.

 

Miroslav Blažek                                                        Mgr. Jan Blažek

     starosta                                                                   místostarosta

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne  29. 5. 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce :                                                                           u.s./4/ 2015

 

     Bere na vědomí: Projednání prodloužení smlouvy o zajištění požární ochrany pro

                                Obec Hodonín. Měú  Nasavrky a jejich  hasičským sborem.

 

                              - Projednání podmínek na odvoz bioodpadu do Hlinska. Odvoz

                                 zajistí firma Antoš České Lhotce.

                               

- zastupitelstvo projednalo a poté schválilo zprávu o výsledku 

                                   hospodaření a jeho závěrečný účet za rok 2014 s výhradami, které

                                   nemají vliv na vlastní hospodaření obce.

                                   Dále bere na vědomí navržená opatření k vlastním výhradám.

 

                               - zprávu o výsledku laboratorních rozborů v novém vrtu, která nás

                                 nepotěšila a musíme to dále řešit.

 

                              - podání zprávy o kontrolních odběrech ve vrtech na bývalé skládce.

                                Celá akce se pomalu končí a zbývá odklidit podloží pod sanačními domky

                                na lesní pozemek navést hlínu a osázet porostem.        

 

                              - Kladné hodnocení odhalení pamětní desky a vysvěcení praporu obce

 

                              - Zajištění zvonů na plast a papír

 

                              - návrh na usnesení 

 

              Schvaluje: Prodloužení smlouvy s Měú Nasavrky o zajištění požární ochrany pro

                                Obec Hodonín za poplatek 4 000,- ročně    

 

                              - Podmínky na odvoz bioodpadu firmou Antoš do Hlinska

 

                              - zprávu o výsledku hospodaření a jeho závěrečný účet za rok 2014,

                                 které nemají vliv na vlastní hospodaření obce. Dále schvaluje navržená

                                 opatření k vlastním výhradám, dle předloženého zápisu.   

 

                              - pomoc při odvozu materiálu z bývalé skládky, zemní práce bagrem a

                                pomocné manuální práce zajistí starosta obce.

 

                             -  Zajištění zvonů na papír a plast

 

                             -  Usnesení z dnešního zasedání všemi 7. hlasy

 

               Pověřuje : Starostu obce podepsáním smlouvy s Měú Nasavrky.

                           

 

V Hodoníně dne 29.5.2015.

 Blažek Miroslav  starosta                                         Mgr. Blažek Jan  místostarosta

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 22.6.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zastupitelstvo obce :                                                                       u.s/ 5 / 2015

 

     Bere na vědomí  : Právoplatnost ověření minulého zápisu a usnesení.

 

                               -  Projednání odvozu bioodpadu na skládku v Srným u Hlinska.

 

                               -  Projednání žádost pana Pilaře a pana Mir. Blažka o narovnání

                                   hranic dlouhodobě zaplocených pozemků ve vztahu k obci.

 

                               -  Kladné hodnocení kulturní akce na odhalení pamětní desky na

                                   na počest padlým v druhé svět, válce a vysvěcení praporu.

 

                               -  návrh na usnesení z dnešního jednání 

    

 

                Schvaluje:  Odvoz bioodpadu zadat p. Antošovi, který dle potřeb přistaví

                                   kontejner na určené místo obcí.

 

                                 - Darovat část pozemku obce, která byla dlouhodobě zaplocena a

                                    užívána panem Františkem Pilařem, dle rozdílu ve skutečném

                                    zaměření Geodetickou společností. ( obec respektuje i dlouhodobé  

                                    užívací právo)   

 

                                 - Dále schvaluje darovat 6 m pozemku panu Miroslavu Blažkovi ml.

                                   Ten v minulosti právoplatně odkoupil pozemek od pana Zacha,

                                   Mikanovové a Šudrychové. Byla to cesta, která se křížila s další jejich

                                   cestou přes sousedící pozemek pana Šimona. Stavební parcelou pana

                                   Šimona v minulosti tato cesta zanikla. Uvedený rozdílový kousek cesty

                                   byl převeden po digitalizaci na obec. Dříve patřil p. Zachovi a jeho rod.

                                   Ale od nich pan Mir. Blažek cestu již dříve odkoupil.

                                   Proto zastupitelstvo rozhodlo stejně v rámci výpomoci stavebníkům tyto

                                   rozdílové pozemky darovat zdarma.

                             

-        Zastupitelstvo obce schvaluje dnešní usnesení všemi 6. přítomnými

      hlasy. Záměr obce byl vyvěšen na úřední desce 2.6.2015

 

 

            Pověřuje : Starostu obce podepsáním darovacích smluv.                  

 

 

    V Hodoníně dne 22.6. 2015.

 

     Miroslav Blažek                                                        Mgr. Jan Blažek

       starosta                                                                       místostarosta   

 

 

 

Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 8.7. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zastupitelstvo obce:                                                                          u.s/ 6 /2015

  

    Bere na vědomí :  Svolání mimořádného zasedání zastupitelstva

                              - důvodem je požár úderem blesku do rodinného domu č.p. 34

                              - návrh starosty obce na zajištění podmínek pro postiženou rodinu

                              - finanční , materiální a humanitární pomoci

                              - dále bylo navrhnuto zřídit finanční konto u ČS spořitelny na pomoc

                                postižené rodině se souhlasem KÚ Pce.

 

             Schvaluje: Okamžitou finanční pomoc, pro zajištění základních potřeb postižené

                               rodiny. Na nákup potravin a základního ošacení v hodnotě deseti tisíc

 

                             - Dále schvaluje založení finančního konta u ČS spořitelny, pobočka

                                Nasavrky.

                                Účet bude transparentní a výtěžek bude použit výhradně k zajištění 

                                bydlení  postižené  rodiny Binkovi  a  pani  Havelkové, kteří žijí ve

                               společné domácnosti.  

 

                               Zároveň schvaluje změnu rozpočtu na základě podkladů pani účetní.

                               Změna bude provedena nejen z důvodu požáru, ale také z důvodu dotací

                               na vrt a dokončení úprav na skládce, analýza rizik.

 

            Pověřuje : Starostu Miroslava Blažka  a  pani účetní Helenu Pokornou založením

                             konta pro zajištění bydlení postižené rodiny.

         

 

 

        V Hodoníně dne :  8.7. 2015

 

 

            Miroslav Blažek                                                        Mgr. Jan Blažek

                  Starosta                                                                  místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 21. 9. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                          u.s/ 7 /2015

 

Zastupitelstvo obce:

 

Bere na vědomí – Přečtení a ověření usnesení z minulé porady

                          -  Pomoc občanů  a obce při úklidu po požáru domu 34

                          - Projednání a schválení vyhlášky o navýšení koeficientu u

                            chalupářů o 1,5%. Zůstává na stejné výši upřesněno novou

                            vyhláškou. Dále projednalo a schválilo vyhlášku o odpadech.

                             Jedná se o staronovou vyhlášku, kterou jsme upravili o nakládání

                             s bioodpadem a nebezpečnými látkami.                         

                          - Projednání změny rozpočtu z dotací SFŽP Praha, na záložní vrt, skládku a

                            také dotaci na kulturní akci- vysvěcení praporu a odhalení pamětní desky.

                          - Projednání bezúplatného převodu majetku na studii vodovodního řádu z r.

                            2008 za účasti dotace z POV na CŽH a za spoluúčasti obce

                         - Projednání studie na úpravu místních ploch obce. Projekt hradí mik. Hlinsko.

                         - Projednání průběhu prací na prodloužení přípojek vodovodu, dle projektu

                           - návrh na usnesení

                     

         Schvaluje: Změnu rozpočtu, který se mění na základě získání dotací ze SFŽP Praha na 

                          akce dokončení úprav na skládce ( analýza rizik),průběžné plnění a placení  

                           fakturací - zatím je proplaceno skoro 2/3,  fakturací.

 

                         - Dále změna rozpočtu na záložní vrt pro pitnou vodu pro obec Hodonín.

 

                         - Dále bezúplatný převod majetku na studii vodovodního řádu pro obec

                            Hodonín. Dotace byla získána v roce 2008 z POV  50 tis. přes mik.CŽH za

                           spoluúčasti obce Hodonín  20 347,-Kč. Celkem akce byla 70 347,-Kč.  

                         -  Staronovou vyhlášku o navýšení koeficientu u daně z nemovitosti u

                           chalupářů o 1,5% . Takto se tato daň již po léta  platí.

 

                         - Zadaní studie projektu na úpravu místních ploch, kterou hradí mik. Hlinsko.

 

                         - Průběh prací na prodloužení nových přípojek vodovodu, dle projektu.

 

                         - Usnesení všemi 6.ti přítomnými hlasy.

 

 

       Pověřuje : starostu obce dozorem nad průběhem prací vodovodních přípojek, jejich

                         dokončení, přebrání staveniště a poté zaplacení fa, dle smlouvy o dílo.            

 

 

 

 V Hodoníně dne 21.9.2015

 

  Miroslav Blažek                                                   Mgr. Jan Blažek

      starosta                                                              místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 7.12.2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                            u.s/ 8 /2015

Zastupitelstvo obce:

 

     Bere na vědomí : Zprávu starosty obce z minulé porady, ohledně

                                 nové vyhlášky o odpadech, po kontrole Min. vnitra.

                                - Zapracování bioodpadu do této vyhlášky.

                                - návrh starosty, aby se nevybíral poplatek za bioodpad

                                - Zprávu o rozhodnutí  pana Binka o změně záměru stavby

                                  projednání a schválení montovaného domku na klíč.

                               -  Projednání rozpočtu dle podkladů pani účetní , doplacení

                                  posledních fakturací na skládku odpadů v lese.

                               - Kladné hodnocení o dokončení vodovodních přípojek

                               - Návrh plánu na rok 2016, prioritou bude úprava ploch

                                  u vodního zdroje, čistička a oplocení objektu.

                               - Přípravu rozpočtu na rok 2016

                               - Kladné hodnocení oprav lesních cest a hlavní svážnice

                               -  Příkaz starosty obce k provedení inventury a jmen. komise

                              - Zprávu o činnosti mikroregionu CŽH

                              - Kladné hodnocení výlovu ryb a opravu stavidla.

                              - Návrh na usnesení pro dnešní jednání

                              - Poděkování starosty obce zastupitelstvu za práci pro

                                veřejnost a přání pěkného prožití vánočních svátků. 

 

           Schvaluje : Vyhlášku o odpadech v plném znění, což je přílohou jednání

                           -  Nevybírat stokorunový poplatek za bioodpady od občanů.

                           -  Změnu rozpočtu dle přiložených podkladů p. účetní (skládka)

                           -  Dokončení vodovodních přípojek

                           -  Plán prací na rok 2016

                           -  Přípravu rozpočtu na rok 2016

                           -  Opravu lesních cest

                           -  Usnesení všemi 7. hlasy

 

          Pověřuje :  starostu obce přípravou rozpočtu na rok 2016, po schválení 

                              státního rozpočtu parlamentem ČR

 

 

   V Hodoníně dne 7.12.2015

 

       Blažek Miroslav                                            Mgr. Jan Blažek

            starosta                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 30.12.2015

----------------------------------------------------------------------------------

 

Program , dle přípravy a návrhu rozpočtu obce ze dne 7.12.2015

                 v návaznosti na plán obce 2016.

 

Přítomni: Dle prezenční listiny, přiložené k zápisu

 

Jednání: Starosta obce zahájil mimořádné zasedání a přivítal přítomné             

              zastupitelstvo.

              Hlavním bodem bylo projednání a schválení rozpočtu na rok 2016.

              Rozpočet byl připraven již na zasedání 7.12.2015,  ale museli jsme

              počkat, až se schválí státní rozpočet, abychom určenou položku z

              rozpočtu od státu zapracovali do rozpočtu obce Hodonín.

              Po opětovném projednání byl  rozpočet schválen všemi sedmi hlasy. 

             

              Dalším bodem jednání bylo proškolení inventární komise, které provedl

             starosta obce. Komise bude pracovat v tomto složení. Mgr. Jan Blažek –

             předseda, p. Marie Šimonová, Milan Trpkoš.

 

             Přizváni budou členové kontrolního a finančního výboru, starosta a pani

             účetní Helena Pokorná.

           

            Dalším bodem bylo zajištění plánovaných akcí na rok 2016. Zejména se

            jedná o úpravu obecní plochy okolo vodního zdroje. Na totu akci máme

            požádáno o dotaci z POV. Zastupitelé navrhovali,  aby tuto akci udělal

            odborný a profesionální podnik Ekomonitor Chrudim. Důvodem bylo

            splnění všech zákonných podmínek stanovených k nakládání s vodou.

 

            Doplnění odkalovací šachty v nejnižším bodě vodního řádu si dokončí

            firma Dostál Nasavrky, včetně výměny cca.. 20m starého řádu.

             

             Dále byl projednán termín výroční schůze na 5. 2. 2015.

 

            Poté byl projednán návrh na usnesení, který byl následně schválen všemi

            sedmi hlasy. 

 

            Starosta obce popřál všem zastupitelům hodně zdraví a štěstí do nového   

            roku a zasedání ukončil.

 

      V Hodoníně dne 30.12. 2015                        Ověřil:

 

       Zapsal: Miroslav Blažek

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 30.12.2015

--------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce:

     Bere na vědomí: Projednání rozpočtu na rok 2016.

 

                                 Proškolení inventární komise a její složení

                                 Přizvání dalších členů výborů

 

                                 Zajištění plánovaných prací na r.2016

                                 Zadání úpravy obecních ploch, včetně potřebných

                                 prací ke splnění vodního zákona profesionální a

                                 odborné firmě Ekomonitor Chrudim

     

                                 Doplnění odkalovací šachty v nejnižším bodě

                                 vodovodu a opravu cca.. 20 m vodního potrubí

                                  zadat firmě Dostál Nasavrky.

 

                                 Návrh na usnesení ze dne 30.12.2015

                                 Termín výroční schůze na 5.2.2016

 

               Schvaluje: Rozpočet obce Hodonín na rok 2016.

 

                                Složení inventární komise a přizvání členů

                                finančního a kontrolního výboru k inventarizaci.

                                Provedení inventury na 25.1.2016.

                            

                               Zajištění plánovaných prací na úpravě obecních ploch

                               u vodního zdroje zadat odborné firmě Ekomonitor Chrudim                              

                               Doplnění odkalovací šachty v nejnižším bodě vodovodu a

                               opravu cca.. 20 m starého potrubí provede firma Dostál

                               

                               Zastupitelstvo obce schvaluje  usnesení ze dne

                               30.12.2015 všemi sedmi hlasy.

 

               Pověřuje: Starostu obce zajištěním plánovaných úkolů

 

 

 

 

V Hodoníně  dne 30.12.2015

 Blažek Miroslav                                              Mgr. Blažek Jan

     starosta                                                             mstostarosta