Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce od 22.5.2014 do 9.6.2014 Schválen v ZO dne:

Ve stejném termínu bylo zveřněno na elektronické desce v úplném rozsahu

Závěrečný účet hospodaření obce Hodonína za rok 2013 po konsolidaci


číslo řádku

Schválený rozpočet

v Kč

Upravený rozpočet

v Kč

Plnění

% plnění

k 31.12.2013

k upr. rozpočtu

1

Třída 1 - Daňové příjmy

1;119;050,00

1;209;650,00

1;401;747,42

115,9

2

Třída 2 - Nedaňové příjmy

517;900,00

6;616;000,00

751;048,21

121,9

3

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

0

4

Třída 4 - Přijaté dotace

78;600,00

302;700,00

293;342,00

96,9

z toho:

4112 - neinv. dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu


54;400,00


54;400,00

54;400,00 Kč

100,0

5

PŘÍJMY CELKEM (ř .1+ř .2+ř .3+ř .4)

1;715;550,00

2;128;350,00

2;446;137,63

114,9

6

Třída 5 - Běžné výdaje

1;326;950,00

1;656;950,00

1;567;087,88

94,6

7

Třída 6 - Kapitálové výdaje

384;100,00

466;900,00

303;106,00

64,9

8

VÝDAJ E CELKEM (ř .6+ř .7)

1;711;050,00

2;123;850,00

1;870;193,88

88,1

9

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJ E (ř .5-ř .8)

+/-

4;500,00

4;500,00

575;943,75

10

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ *)

-'/'+'

-4;500,00

-4;500,00

-575;943,75

z toho:

Změna stavu krát.peněž.prost.na bank.účtech

+/-

-571;443,75

pol.8123- Dlouhodobé přijaté půjčky

+

pol.8124- Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček

-

4;500,00

4;500,00

4;500,00

pol.8113- Krátkodobé přijaté půjčky

+

pol.8114- Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjček

-

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ výkaz FIN 2-12 počáteční stav na bankovních účtech k 1.1.2013: 349 977,63 Kč zůstatek k 31.12.2013: 921 421,38 Kč

zpracoval: Pokorná Datum: 10.5.2014 Razítko,podpis:


Součástí závěrečného účtu obce je vlastní zpráva - samostatná příloha o přezkoumání hospodaření obce 21.5.2014 e-mail: ou.hodonin@tiscali.cz

image


Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 302 700 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce.

Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky na volby ve výši 11 467,00 Kč byly vráceny na účet Pardubického kraje dne 5.2.2014

účel

ÚZ

položka

rozpočet

čerpání

výkon státní správy

4112

54;400,00

54;400,00

volba prezidenta republiky

98008

4111

24;200,00

14;842,00

volby do Parlamentu ČR

98071

4111

24;100,00

12;633,00

oprava místní komunikace

4122

150;000,00

150;000,00

návrh územního plánu - investiční transfer

4222

50;000,00

50;000,00