Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce od__________ do  _______________                   
Schválen v ZO dne:______________________
 Závěrečný účet hospodaření obce Hodonína za rok 2010
 po konsolidaci 
 
číslo      Schválený rozpočet Upravený rozpočet      Plnění     % plnění
řádku     v tis. Kč na dvě des.místa v tis. Kč na dvě des.místa   k 31.12.2010  k upr. rozpočtu
1 Třída 1 - Daňové příjmy   894,40 894,40 926,89 103,6
2 Třída 2 - Nedaňové příjmy   493,80 500,05 437,84 87,6
3 Třída 3 - Kapitálové příjmy   0,00 0,00 0 0
4 Třída 4 - Přijaté dotace   79,80 139,70 139,66 100,0
  z toho:          
  4112 - neinv. dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu   79,80 79,80 79,80 100,0
5 PŘÍJMY CELKEM (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)   1 468,00 1 534,15 1 504,39 98,1
6 Třída 5 - Běžné výdaje   1 263,50 1 246,15 1 163,61 93,4
7 Třída 6 - Kapitálové výdaje   200,00 283,50 106,38 37,5
8 VÝDAJE CELKEM (ř.6+ř.7)   1 463,50 1 529,65 1 269,99 83
9 SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.8) +/- 4,50 4,50 234,4  
10 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ *)    -'/'+' -4,50 -4,50 -234,4  
  z toho:          
   Změna stavu krát.peněž.prost.na bank.účtech +/-     234,4  
  pol.8123- Dlouhodobé přijaté půjčky +        
  pol.8124- Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček - -4,50 -4,50 0,00  
  pol.8113- Krátkodobé přijaté půjčky +        
  pol.8114- Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjček -        
             
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ výkaz FIN 2-12
počáteční stav na bankovnín účtu k 1.1.2010: 337 336,07 Kč            zůstatek k 31.12.2010:    571 761,37 Kč  
zpracoval: Pokorná Datum: Razítko,podpis:
tel.: 469 677 275
e-mail: ou.hodonin@tiscali.cz