Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce od_5.6.2010___ do  _20.6.2010________                   
Schválen v ZO dne:__21.6.2010______________
 Závěrečný účet obce Hodonína za rok 2009
 po konsolidaci 
 
číslo      Schválený rozpočet Upravený rozpočet      Plnění     % plnění
řádku     v tis. Kč na dvě des.místa v tis. Kč na dvě des.místa   k 31.12.2009  k upr. rozpočtu
1 Třída 1 - Daňové příjmy   1 010,80 1 010,80 949,85 94
2 Třída 2 - Nedaňové příjmy   561,80 574,30 300,45 52,3
3 Třída 3 - Kapitálové příjmy   0,00 0,00 0 0
4 Třída 4 - Přijaté dotace   7,40 369,10 359,7 97,5
  z toho:          
  4112 - neinv. dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu   7,40 7,40 7,40 100,0
5 PŘÍJMY CELKEM (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)   1 580,00 1 954,20 1 610,00 82,4
6 Třída 5 - Běžné výdaje   1 097,20 1 570,40 1 482,95 94,4
7 Třída 6 - Kapitálové výdaje   202,80 103,80 101,8 98,1
8 VÝDAJE CELKEM (ř.6+ř.7)   1 300,00 1 674,20 1 584,76 94,7
9 SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.8) +/- 280,00 280,00 25,24 9
10 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ *)    -'/'+' -280,00 -280,00 -25,24 9
  z toho:          
  pol.8115- Změna stavu krát.peněž.prost.na bank.účtech +/- -271,00 -271,00 -16,24 6,0
  pol.8123- Dlouhodobé přijaté půjčky +        
  pol.8124- Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček - -9,00 -9,00 -9,00 100,0
  pol.8113- Krátkodobé přijaté půjčky +        
  pol.8114- Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjček -        
             
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ výkaz FIN 2-12
Zpracoval: 
jméno: Pokorná Datum: Razítko,podpis:
tel.: 469 677 275
e-mail: ou.hodonin@tiscali.cz