image image image image image image image


image

image

image

image

image

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Analýza rizik vlivu reziduální kontaminace po sanaci skládky odpadů na zdroje pitné vody v obci Hodonín a Javorné

(nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách)


Zadavatel Obec Hodonín, IČ: 00654736, za kterého jedná Miroslav Blažek, starosta obce, se sídlem Hodonín 33, 538 25 Nasavrky, vás vyzývá prostřednictvím administrátora k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.


Identifikace dotačního titulu pro projekt:

Operační program: Životní prostředí

Prioritní osa: 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Primární oblast podpory: 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží Podoblast podpory: ne

Identifikační číslo projektu: 27274098

Kraj realizace: Vysočina


Zadavatel název: Obec Hodonín

sídlo: Hodonín 33, 538 25 Nasavrky

IČ: 00654736

DIČ: CZ00654736

právní forma zadavatele: 801

kód obce dle ZÚJ: 547794

NUTS: CZ0531

osoba oprávněná

za zadavatele jednat: Miroslav Blažek, starosta obce

tel.: +420 469 677 275

e-mail: ou.hodonin@tiscali.cz


Administrace zadávacího řízení: ORGAMET s.r.o.

Vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131649

sídlo, místo podnikání: Vaníčkova 315/7, 169 00 Praha 6, Břevnov IČ: 281 88 985

DIČ: CZ28188985

osoba oprávněná

za společnost jednat: Ing. Miloslav Široký, jednatel

GSM: +420 723 363 087

e-mail: siroky@orgamet.cz


Druh veřejné zakázky:

Zakázka je spolufinancována z Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen

„OPŽP“) a proto zadavatel při zadání této zakázky postupuje dle „Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP“ a předpisu Ministerstva pro místní rozvoj „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.


Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby (včetně stavebních prací, tj. do předpokládané hodnoty ve výši do 2,0 mil.Kč bez DPH) je provedení analýzy rizik vlivu reziduální kontaminace po sanaci skládky odpadů na zdroje pitné vody v obci Hodonín a Javorné.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky na 1 651 007 Kč bez DPH.


Zadávací dokumentace – podmínky přístupu či poskytnutí ZD:

Zadávací dokumentace se skládá z výzvy a těchto zadávacích podmínek včetně příloh, a projektové dokumentace. Tato dokumentace je zájemcům zasílána poštou na CD.


Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění na základě předchozí písemné žádosti doručené kontaktní osobě Ing. Miloslav Široký, tel.: +420 723 363 087, e-mail: siroky@orgamet.cz. Prohlídka místa plnění bude uskutečněna na základě domluvy s konkrétním zájemcem.


Lhůta a místo pro podávání nabídek:

Nabídka bude podána v českém jazyce, v jednom originále. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude svázána do jednoho svazku a bude vložena do jedné obálky, označené dle dále uvedených požadavků zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po rozeslání výzvy a končí dne 15.09.2014 v 16:00 hod. Nabídky je možno podávat poštou na adresu zadavatele - Obecní úřad Hodonín, Hodonín 33, 538 25 Nasavrky, nebo osobně na uvedené adrese po telefonické domluvě se starostou, a to v pracovní době pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hod. V poslední den lhůty pro podání nabídek tj. 15.09.2014 je možné odevzdat nabídky pouze osobně na adrese zadavatele, tj. Obecní úřad Hodonín, Hodonín 33, 538 25 Nasavrky, a to v době od 09:00 do 16:00 hod.

Doručení nabídek zadavatel požaduje v řádně uzavřených obálkách, označených zřetelně nápisem

„ANALÝZA RIZIK VLIVU REZIDUÁLNÍ KONTAMINACE PO SANACI SKLÁDKY ODPADŮ NA ZDROJE

PITNÉ VODY V OBCI HODONÍN A JAVORNÉ“ a „SOUTĚŽ, NEOTVÍRAT!“. Na obálce také uveďte svoji adresu včetně IČ.

Uchazeči jsou odpovědní za včasné doručení nabídek. Nabídky doručené po skončení lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny.

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné, uchazeči, kteří předloží nabídky, budou o výběru nejvhodnější nabídky informováni písemně do konce zadávací lhůty.


Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace předložením požadovaných dokladů a prohlášení v nabídce, tzn. do konce lhůty pro podání nabídek.

image

 1. Základní kvalifikační předpoklady:

  Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením podepsaného čestného prohlášení dle vzoru č. 2. Toto prohlášení podepíše za celý statutární orgán osoba podávající nabídku.


  image

  1. Profesní kvalifikační předpoklady:

   Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

   • výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, ze které je patrný předmět podnikání uchazeče,

    (v případě samostatně podnikající fyzické osoby prohlášení, že není v obchodním rejstříku zapsána),

   • dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpisu z živnostenského rejstříku nebo živnostenského listu).


    Zadavatel závazně požaduje předložení příslušného oprávnění, na základě kterého může uchazeč provádět požadované práce, a to minimálně v rozsahu vázaných živností: geologické práce, podnikání s nebezpečnými odpady dle Přílohy č . 2 k zák. č. 455/91 Sb.


   • dokladu o odborné způsobilosti podle §3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech:

  1. hydrogeologie - práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) zákona Č. 62/1988 Sb.,

  2. sanační geologické práce-sanace - práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 62/1988 Sb.,

  3. osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru geofyzika podle zákona 62/1988 Sb.,

   a

  4. certifikát Manažer vzorkování podzemních vod a odpadů, vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikát podobného relevantního zaměření.  2

  image

 2. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:

  Dodavatel prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložením podepsaného čestného prohlášení dle vzoru č. 2. Toto prohlášení podepíše za celý statutární orgán osoba podávající nabídku.

  POZNÁMKA: Vzor č. 2 čestného prohlášení je společný pro základní i ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady.


  image

 3. Prokazování technických kvalifikačních předpokladů:

  Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal ve formě čestného prohlášení s uvedením názvu/objednatele/doby plnění/objemu, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 zakázky obdobného charakteru v minimální finanční hodnotě 1.000.000 Kč bez DPH. Za zakázku obdobného charakteru zadavatel považuje zakázku, jejímž předmětem bylo provedení analýzy rizik, popř. aktualizované analýzy rizik, přičemž z toho:


Při prokazování kvalifikace zadavatel požaduje předložení originálu čestného prohlášení – viz bod a) ostatní požadované doklady (výpis z OR, ŽL) mohou být doloženy v prostých kopiích.


Údaje o hodnotících kritériích:

Zadavatel zvolil nejnižší nabídkovou cenu. Hodnocena bude cena celkem bez DPH. V Praze dne 29.08.2014


image

image

Ing. Miloslav Široký

Digitálně podepsal Ing. Miloslav Široký

DN: c=CZ, o=ORGAMET s.r.o. [IČ 28188985], ou=001,

cn=Ing. Miloslav Široký, serialNumber=P22291 Datum: 2014.08.29 11:52:17 +02'00'……………………………………… Ing. Miloslav Široký

ORGAMET s.r.o., administrátor


3