30.9.2006

 

Vážení spoluobčané,

 

             chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva za jejich náročnou práci ve prospěch  celé obce. Zejména musíme vyzvednout spoustu složitých jednání v rámci  zajištění  likvidace  skládky  chemického  odpadu  v  lese. Zastupitelstvo  operativně reagovalo na všechny změny, které jsme museli na pokyn Mžvp.v Praze  provést. Tyto úkony

byly nezbytně nutné k úspěšnému dokončení celé žádosti.

Dále bych chtěl poděkovat všem občanům , kteří se podílejí na rozvoji obce svoji prací, tak  i morální a kulturní činností. Vážíme si každé, třeba i malé pomoci. Snažíme se pro naše občany postupně vylepšovat životní podmínky a prostředí obce. Někomu se to možná bude zdát málo.

 Ale vzpomeňme si,  jak na tom byla naše  malá  vesnička  před  šestnácti roky.

Nikdo se o nás řádně nestaral, neměli jsme téměř žádná práva a v obci nebyl vidět žádný pokrok.Rozhodoval za nás někdo jiný a i o to málo co jsme si sami pracně vybudovali, nás  připravil.

Po osamostatnění naší obce v roce 1990, přineslo zastupitelstvo  každé čtyřleté volební období i pro Vás , určitou změnu v životě. Postupné zajišťování základních standardních podmínek pro reálný život, který se pomalu  přibližuje životu ve městech.

Po vybudování samostatného Obecního úřadu v roce 1990 –93,( kde se odpracovalo brigádně  

1681 hodin)  mohla  začít pokroková  stabilizace  obce.  Jen  krátce  připomenu      na úřadě  nebyla  voda, telefon a ani sociální zařízení .  V  roce 2000  bylo  na  úřad  zavedeno  plynové topení  a z uhelny se přestavělo sociální  zařízení  s  malou  místností pro archiv.

 

Všechny tyto práce ,, někdy kritizované‘´ byly nezbytnou nutností  k  potřebám  obce a  její  reprezentaci  v  rámci   okresu  a  později  i  v  ČR.          

Víte,  že zde byl  pan senátor  Pikhart  2x  na  návštěvě, dále,ministr ž.v.p.ČR  ing.Kužvart, ing.Šlouf, ing. Kubišová a Miková SFŽP Praha , Ing. Šila, ing Hejduk, ing Hroudová  PKú

Pardubice, pan Bárta CHKO Nasavrky, ing Němeček, ing Flaška, ing, Kratochvíl  z  ČIŽP v Hradec Králové a spousta dalších důležitých osobností  činných  při  kontrolách  ve  státní správě z Chrudimi , nebo Pardubického kraje. ( V současné době  i  Česká Televize )

Vždy  jsme se od nich dočkali uznání za práci, kterou jsme pro obec vykonali.

Bude záležet jen na Vás , jak zhodnotíte naší činnost.

  

Zastupitelstvo postupně navázalo na potřebu občanů,  v rámci nutného propojení vazeb na Místní územní plán, zapracovaný do Urbanistické studie obce. Dle výhledu prací na deset let dopředu, má každé nové zastupitelstvo možnost tyto  priority upřesnit.

 V návaznosti na rozvoj obce, jen krátce připomeňme:  Vybudování chodníků , pod kterými se zároveň položilo nové rozhlasové  vedení  včetně  nového osvětlení , dále  vybudování  hřiště, úprava terénu podél chodníku  proti Šimonovi a výsadba zeleně. Po – té následovala náročná plynofikace obce. Po dokončení zemních prací  jsme v rámci dotací z POV  postupně opravili všechny místní cesty, včetně výměny potrubí u nájezdů, tak i u kanalizace. Po záplavách byla nutná oprava hráze rybníka a jeho vybrání od nánosu bahna. Dále se rekonstruovala cesta k obecním studním, ( která byla v minulosti úplně zničena.) a proběhla i jejich oprava.

Z dalších  činností  jsme  nezapomněli  ani  na  nutnou rekonstrukci  křížku , včetně  opravy oplocení a úpravy  jeho  okolí.

 

Mimo tyto úkoly se musíme sami v obci  postarat i o pěstební  činnost v lese. Vlastními  silami zajišťujeme  sázení  stromků,  vyklízení  a  pálení  klestu, nátěry  stromků  proti  okusu  zvěře, vyžínání lesních a obecních  porostů,  včetně úprav poničených cest.

Hajný  zajišťuje  těžbu a  prodej  dřeva. Tato  činnost je  v souladu  s  lesním  hospodářským plánem, která je kontrolována Lesní společností Hradec Králové. V červenci u nás byla kon-

trola z inspekce životního prostředí a velmi kladně hodnotila naší hospodářskou činnost.

 

Z dalších  prací  na obci  byla  zajištěna  ve  spolupráci  s  VČE  výměna  shnilých  sloupů za betonové  a částečně i elektrické vedení. V září 2006 by mělo dojít k opravě nejstaršího elek.

vedení nad rybníkem..

Nebudu zde rozvádět další drobné práce údržbového rázu, které se na obci provádějí.   

 

Mimo všechny tyto činnost obce, musí zastupitelstvo zvládnout i stále vyšší administrativní nároky na výkon státní správy. Zajištění kontrolních komisí,včetně následných kontrol od nadřízených orgánů a finančního auditu hospodaření obce.Dále musí obec zabezpečit všechny druhy voleb.

Přesto – že jsme malá obec , nezapomínáme ani na kulturní činnost , kterou plánujeme, dle časových možností obce.

Z horizontu velkých staveb považujeme po plynofikaci, za velký úspěch, zajištění likvidace chemické skládky v lese. Jsme přesvědčeni, že všechna náročná jednání stála za to, abychom

 zajistili zlepšení životního prostředí v obci.

Po likvidaci skládky máme zájem na tom, abychom zajistili zásobování obce pitnou vodou.

Proto v úvodu požadujeme zmiňovaný dotazník. Tato stavební akce se  bude realizovat, dle

Vašich potřeb v průběhu nového volebního období.

 

Na závěr bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za veškerou práci vykonanou pro obec, toleranci a dobré vzájemné soužití, které přispívá k bohatšímu životu na vesnici.

 

                            

                                                    Přeji  Vám  hodně zdraví  a osobních úspěchů

                

                                                                          starosta obec  Hodonín

                                                                               Miroslav Blažek